Temperatūra Jēkabpilī -°;

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādēļ saņemu ŗēķinu par karstā ūdens cirkulāciju, ja man nav dzīvoklī karstā ūdens (tas ir noplombēts), nav arī dvieļu žāvētāja.

Atbilstoši metodikai, pēc kuras aprēķina maksu par izlietoto siltumenerģiju Jūsu mājā, par siltumenerģiju, kas izdalās karstajam ūdenim cirkulējot mājas ūdens apgādes sistēmā, tiek maksāts proporcionāli mājas dzīvokļu skaitam. Maksa par cirkulācijas siltumenerģiju ir fiksēta par 0,1 MWh katram dzīvoklim. SIA "Jēkabpils Siltums" siltumenerģijas pakalpojuma cena šobrīd ir 54,22 EUR/MWh (bez PVN), tāpēc maksa par karstā ūdens cirkulāciju katram dzīvoklim mēnesī ir 5,42 EUR (bez PVN).

Kādēļ siltā ziemā ir augsti apkures rēķini?

Apkures rēķina vērtību nosaka siltumenerģijas pakalpojuma cena (tarifs) un dzīvojamās mājas siltumenerģijas patēriņš. Mūsu uzņēmuma sniegtā pakalpojuma cena visiem patērētājiem ir vienāda (atšķiras tikai PVN vērtība iedzīvotājiem un juridiskajām personām), tā atbilst vidējai pakalpojuma cenai valstī, tāpēc atšķirības apkures rēķinos jāmeklē māju atšķirīgajos siltumenerģijas patēriņos.

Arī nākamajos apkures sezonas mēnešos apkures rēķina lielums būs atkarīgs no mājas siltumenerģijas patēriņa, ko var ietekmēt gan laikapstākļi, gan mājas iedzīvotāju izvēlētā komforta temperatūra telpās, gan citi apstākļi.

Kā var uzzināt, kad konkrēti mūsu mājā tiks pieslēgta apkure?

Ar jautājumu par apkures nodrošināšanu jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja, kurš pēc mājas kopīpašnieku lēmuma par apkures uzsākšanu veiks attiecīgas tehniskas darbības. SIA "Jēkabpils Siltums" ražo un piegādā siltumenerģiju līdz patērētāja īpašumam, t.i. veic siltumenerģijas piegādi līdz ēkas ievadam, taču dzīvojamo māju iekšējos siltumtīklus neapkalpo.

Vai obligāti ir nepieciešams nodot karstā ūdens skaitītāja rādījumu SIA "Jēkabpils siltums"?

Gadījumā, ja karstā ūdens skaitītāja rādījumi regulāri tiek nosūtīti uz SIA “Jēkabpils ūdens”, tad SIA “Jēkabpils siltums” uzņēmumam šis rādījums obligāti jāziņo nav, taču pašu klientu interesēs aicinām to izdarīt.

Kā var pieteikties elektronisko rēķinu saņemšanai?

Pieteikumu rēķinu saņemšanai e-pastā (mainīt jau iesniegto uz citu vai pievienot papildus vēl kādu citu e-pastu) var iesniegt tikai pats dzīvokļa īpašnieks vai Jēkabpils pilsētas pašvaldības dzīvojamās telpas īrnieks ar kuru noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, vai dzīvokļa īpašnieka/īrnieka notariāli pilnvarotā persona.

E-pasta pieteikumu iespējams iesniegt šādā veidā:

- klātienē SIA "Jēkabpils siltums" (Nameja iela 4A, Jēkabpils, 2.stāvā, 1.kabinetā), uzrādot personu apliecinošu dokumentu, zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotā persona, iesniedzot aizpildītu e-pasta pieteikuma formu;

- elektroniski, iesniedzot iesniegumu (norāda dzīvokļa īpašnieka/ īrnieka vārdu, uzvārdu, adresi, klienta numuru, e-pasta adresi uz kuru vēlas saņemt rēķinu par kārtējā mēnesī saņemto siltumenerģijas pakalpojumu), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu), pielikumā pievienojot zemesgrāmatas apliecību vai dzīvojamās telpas īres līgumu un notariāli apliecinātu pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona.

Informējam, ka finanšu datu nosūtīšana uz elektronisko pasta adresi bez elektroniskā paraksta satur augstu risku drošībai un šādas informācijas nonākšana trešo personu rokās var tikt izmantoti pretēji sākotnējiem personas datu apstrādes mērķiem. Klients pats uzņemas atbildību, ja trešās personas piekļūst klienta elektroniskajam pastam un informācijai, kas satur finanšu datus.

Pirms uzdodiet jaunu jautājumu, pārliecinieties, vai atbilde uz Jūsu jautājumu jau nav sniegta "Biežāk uzdotajos jautājumos".