Temperatūra Jēkabpilī -°;
“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

2022. gada 21. decembrī

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai”

(Identifikācijas Nr. JS/2022/13)

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs 40003007778

Adrese Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts: juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķelda)) iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes)

vietas Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai Celtnieku ielas 13A Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai 3700 ber.m3 un Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai 5300 ber.m3

Līguma izpildes termiņš No 2023.gada 9.janvāra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Iesniegšanas termiņš
Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 29.decembrim, plkst.15.00, iesniedzot elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/ Publicitātes datums: 2022.gada 21.decembris Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Apmaksas nosacījumi Norēķins tiek veikts par faktiski piegādātajiem beram kubiem (ber.m3) 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas

Papildu nosacījumi Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par mazāku Kurināmā (koksnes šķeldas) apjomu, bet ne mazāk kā 1000 ber.m3 .

Iesniedzamie dokumenti 1. Pieteikums. 2. Tehniskā specifikācija. 3. Finanšu piedāvājums brīvā formā. 4. Līguma projekts.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji Tehniskajai specifikācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Pielikumi:
1.pielikums – Pieteikums
2.pielikums – Šķeldas tehniskā specifikācija
3. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne
4.pielikums – Līguma projekts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” valdes loceklis Raits Sirmovičs