Temperatūra Jēkabpilī -°;
“Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)”

“Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)”

TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJA

Jēkabpilī

 Par “Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)

                                                            (Identifikācijas Nr. JS/2022/8)

2022. gada 12.septembrī

 

  1. VISPĀRĪGĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

 

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303

e-pasts:juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Kurināmais resurss (propāna-butāna gāze) SIA “Jēkabpils siltums” 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām

Līguma izpildes (piegādes) vietas

SIA “Jēkabpils siltums” katlu māja Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

Plānotais piegādes apjoms

Kopējais Pasūtītājam nepieciešamās propāna-butāna gāzes apjoms 2022./2023. gada apkures sezonai ir 4500MWhsiltumenerģijas saražošanai

Plānotais piegādes periods

2022.gada 1.oktobris – 2023. gada aprīļa beigām

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 16.septembrim, plkst.15.00 SIA “Jēkabpils siltums”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, aizzīmogotā aploksnē ar norādījumu:“Sašķidrinātās naftas gāzes (propāna-butāns) piegādi SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājai Ķieģeļu ielā 1A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, izmantojot mobilās piegādes iekārtas (ADR prasībām atbilstošus konteinerus)vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 12.septembris

Papildu nosacījumi

  • Propāna-butāna gāzes enerģijas daudzums ik mēnesi tiks fiksēts pēc faktiski patērētā apjoma, kas tiek uzskaitīts pēc saražotās siltumenerģijas  skaitītāja rādījuma.

Prasības gāzei:

  • Gāzes sastāvam jānodrošina iespēja ražot siltumenerģiju pie ārgaisa temperatūras līdz -25OC
  • Gāzes sastāvam jānodrošina dūmgāzu sastāva atbilstību apkārtējās vides aizsardzības prasībām
  • Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu sašķidrinātās naftas gāzes  apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja katlu mājas darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem.
  • Pasūtītājs no gāzes saražoto siltumenerģijas daudzumu uzskaita ar atbilstoši verificētām mērierīcēm.
  • Pretendentam jāsniedz Pasūtītājam pievienošanas esošajai gāzes padeves sistēmai pakalpojums, kas jāiekļauj piedāvājumā norādītajai gāzes cenā

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums;
  2. Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai informācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

2. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” valdes loceklis                                                                                      R. Sirmovičs