Temperatūra Jēkabpilī -°;
   Tirgus izpēte Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (identifikācijas numurs JS/2022/2).

Tirgus izpēte Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (identifikācijas numurs JS/2022/2).

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk – SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķeldas)) iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vieta

 Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde siltumenerģijas ražošanai Tvaika ielas 4 Jēkabpilī, Jēkabpils novads katlu mājai no 10 000MWh līdz 2 0 000MWh

Līguma izpildes termiņš

No 2022. gada 1.oktobra līdz 2022.gada 15.decembrim.

Iesniegšanas termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 7. jūlijam, plkst.17.00 SIA “Jēkabpils siltums”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā aizzīmogotā aploksnē ar norādījumu šķeldas iepirkumam Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 1.jūlijs

Tirgus izpēte nosūtīta 3 (trim) pretendentiem uz e-pastu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums.
  2. Tehniskā specifikācija.
  3. Finanšu piedāvājums.
  4. Apliecinājums par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 5000 apmērā kā kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma noslēgšana

Tirgus izpētes uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Apliecinājums par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise.

Līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju par šķeldas piegādi tiks slēgts pēc Apliecinājuma par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise iesniegšanas.