Temperatūra Jēkabpilī -°;
Par “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/9)

Par “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/9)

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
“Jēkabpils siltums”
Reģistrācijas Nr. LV -40003007778
Nameja iela – 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201
Tālrunis  65233100, fakss- 65220710,  e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJA

Jēkabpilī

 

Par “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/10)

2022. gada 2.novembrī
 

  1. VISPĀRĪGĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2022.gada decembrim

Līguma izpildes (piegādes) vietas

Tvaika ielas 4, Ķieģeļu ielas 1A, Celtnieku 13A un Dārzu ielas 7A katlu mājas, Jēkabpilī

Plānotais piegādes apjoms

Kopējais Pasūtītājam nepieciešamās dabasgāzes apjoms mēnesī ir 1100 MWh

Plānotais piegādes periods

2022.gada 1.decembris – 2022. gada 31.decembris

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 9. novembrim, plkst.15.00 SIA “Jēkabpils siltums”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, aizzīmogotā aploksnē ar norādījumu dabasgāzes iepirkumam vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv  līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 2.novembris

Papildu nosacījumi

  • Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu dabasgāzes apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja struktūrvienību darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem.
  • Pasūtītājs saņemto dabasgāzes daudzumu uzskaita ar atbilstoši verificētām mērierīcēm.
  • Piegādātajai dabasgāzei jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos – Enerģētikas likumā, Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumos u.c., kas ir spēkā attiecīgās darbības veikšanas brīdī, noteiktajām prasībām.
  • Pretendentam jāsniedz Pasūtītājam balansēšanas pakalpojums un piedāvājumā norādītajā dabasgāzes cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena.
  • Par dabasgāzes piegādes pārtraukumu sakarā ar plānotu dabasgāzes sistēmu atvienošanu Piegādātājs, ja šāda informācija ir tā rīcība, elektroniski nosūta paziņojumu Pasūtītājam uz līgumā norādīto kontaktpersonas elektroniskā pasta adresi, brīdina Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 darba dienas iepriekš.

 

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums;
  2. Finanšu piedāvājums.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai informācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

 

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

 

2. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

 

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums”

 valdes loceklis                                                                                      R. Sirmovičs