Temperatūra Jēkabpilī -°;
19.06.2015 Paziņojums par grozījumiem atklāta konkursa dokumentos

19.06.2015 Paziņojums par grozījumiem atklāta konkursa dokumentos

SIA „Jēkabpils siltums”, vien.Reģ,Nr. 40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV - 5201, paziņo par grozījumiem atklāta konkursa „Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī” (identifikācijas Nr.JS/2015/01/KF) dokumentos.

Kontaktpersona: SIA „Jēkabpils siltums” tehniskais direktors Juris Broņka; tālr.: +(371) 65220715, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS/2015/01/KF.

Iepirkums tiek veikts Kohēzijas Fonda līdzfinansēta projekta „Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana”, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/047, Līguma/vienošanās Nr.L-PCS-15-0129 ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī saskaņā ar tehnisko projektu.

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tajā skaitā iepirkuma procedūras dokumentu grozījumiem, un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mājas lapā internetā www.jekabpils-siltums.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, LV – 5201, darba dienās Pirmdienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 18.00, Otrdienās – Ceturtdienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 17.00, Piektdienās 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 16.00.

Kandidātu pieteikumi jāiesniedz SIA „Jēkabpils siltums” Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, LV – 5201, darba dienās Pirmdienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 18.00, Otrdienās – Ceturtdienās no 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 17.00, Piektdienās 08:00 līdz 12.00 un no 13:00 līdz 16.00 līdz 2015.gada 10.jūlijam, plkst. 14:00 personīgi vai atsūtot pa pastu.