Temperatūra Jēkabpilī -°;
29.05.2015 Paziņojums par atklātu konkursu

29.05.2015 Paziņojums par atklātu konkursu

SIA „Jēkabpils siltums”, vien.Reģ. Nr. LV40003007778, juridiskā adrese: Nameja iela 4a, Jēkabpils, LV-5201, izsludina atklātu konkursu „Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī”.

Kontaktpersona: SIA „Jēkabpils siltums” tehniskais direktors Juris Broņka,

tālr.: +371 65220715, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma identifikācijas Nr. JS/2015/01/KF.

Iepirkums tiek veikts, īstenojot projektu „Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana”, Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/047 programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1 aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī:

-         Siltumtrase (posms no Vienības ielas līdz Viestura ielai)

-         Siltumtrase (posms no Brīvības ielas līdz Jaunajai ielai)

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja mājas lapā internetā www.jekabpils-siltums.lv sadaļā „Iepirkumi”. Ar iepirkuma procedūras dokumentiem klātienē var iepazīties SIA „Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, 3.stāvā, ekonomistes kabinetā, darba dienās no plkst. 800 līdz 1700 (piektdienās līdz 1600), izņemot pusdienas pārtraukumā no 1200 līdz 1300, sākot no iepirkuma izsludināšanas dienas.

Kandidātu atlases pieteikumi jāiesniedz SIA „Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, 3.stāvā, ekonomistes kabinetā, darba dienās no plkst. 800 līdz 1700(piektdienās līdz 1600), izņemot pusdienas pārtraukumā no 1200 līdz 1300, līdz 2015.gada 26.jūnijam plkst. 1400.

Tehniskais projekts kandidātiem tiks nosūtīts elektroniski pēc pieprasījuma. 

Jautājums:
Lūdzam dot skaidrojumu materiāliem noVienības ielas līdz Viestura ielai pozicijām  kas aizkrāsotas lapās SAT53,55,56 un dot atbildi kādi ir pareizie metri un gabali minētās lapās.

Skaidrojums :
(08.06.2015.)

Specifikācija 1 lapās SAT 53,55,56 pozīcijas nav aizkrāsotas, bet iekrāsotas. Iekrāsotajās pozīcijās norādītā informācija jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu.

Saskaņojot tehnisko projektu, bija nepieciešams veikt izmaiņas un, lai izdalītu izmainītās pozīcijas, ailes tika iekrāsotas.

Jautājums:
Gribam precizēt nolikuma "Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī" 26.5.a. punktu  un 26.6.a punkta 3) apakšpunktu: 

"- 3 objekti - siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi ar izbūvēto vai rekonstruēto siltumtrašu cauruļu garumu vismaz 3 000m."

Vai 3000 m cauruļu garums katrā no izbūvētiem objektiem vai arī, 3 objektu kopsummā jābūt ne mazāk kā 3000 m.

Skaidrojums:
(10.06.2015.)

Vismaz 3000 m cauruļu garums katrā no izbūvētiem objektiem.

Jautājums:
Vai Pasūtītājs uzskatīs darba aizsardzības speciālista (koordinatora) pieredzi par atbilstošu nolikuma prasībām, ja speciālists būtu piedalījies ēku būvniecības, ceļu izbūves īstenošanā, kur veikti siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi?

Skaidrojums:
(11.06.2015.)

Pasūtītājs darba aizsardzības koordinatora pieredzi uzskatīs par atbilstošu nolikuma prasībām tikai objektos, kuros  veikti siltumtīklu izbūves vai rekonstrukcijas darbi.