Temperatūra Jēkabpilī -°;
Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

TIRGUS IZPĒTES

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

INSTRUKCIJA

(Identifikācijas Nr. JS/2022/12)

2022. gada 22.decembrī

  1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk – SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķeldas))iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2022./2023. gadaapkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vieta

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde siltumenerģijas ražošanai Tvaika ielas 4 Jēkabpilī, Jēkabpils novads katlu mājai 17 000MWh

Līguma izpildes termiņš

No 2023. gada 1.februāra līdz 2023.gada 30.aprīlim

Iesniegšanas termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 30.decembrim, plkst.11.00, elektroniski parakstītussūtot uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv.

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 22.decembris

Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums.
  2. Tehniskā specifikācija.
  3. Finanšu piedāvājums.
  4. Apliecinājums par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 5000 apmērā kā kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi.
  5. Līguma projekts.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai specifikācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma noslēgšana

Tirgus izpētes uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Apliecinājums par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise.

Līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju par šķeldas piegādi tiks slēgts pēc Apliecinājuma par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise iesniegšanas.

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums
2.pielikums – Šķeldas tehniskā specifikācija 
3. pielikums- Finanšu piedāvājuma veidne
4. pielikums – Līguma projekts          

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” valdes loceklis  R. Sirmovičs