Temperatūra Jēkabpilī -°;
Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā

TIRGUS IZPĒTES

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

INSTRUKCIJA

(Identifikācijas Nr. JS/2023/8)

2023.gada 30.augustā

  1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk – SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Juridiskā adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

SIA “Jēkabpils siltums” tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķeldas))iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2023./2024. gada apkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vieta

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde siltumenerģijas ražošanai Tvaika ielas 4 Jēkabpilī, Jēkabpils novads katlu mājai

Piegādes apjoms

20 000MWh

Līguma izpildes termiņš

No 2023. gada 1.oktobra līdz 2023.gada 31.decembrim

Iesniegšanas termiņš

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 11.septembrim, plkst.15.00, elektroniski parakstītus sūtot uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv.

Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru.

Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu.

Tirgus izpēte publicēta

https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2023.gada 30.augusts

Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums (1.pielikums).
  2. Šķeldas tehniskā specifikācija (2.pielikums).
  3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums).
  4. Apliecinājums par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 5000 apmērā kā kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi.
  5. Līguma projekts (4.pielikums).

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tirgus izpētes prasībām, tai skaitā Tehniskajai specifikācijai un līguma projektam, atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Līguma noslēgšana

Tirgus izpētes uzvarētājam pirms līguma noslēgšanas jāiesniedz Apliecinājums par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise.

Līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju par šķeldas piegādi tiks slēgts pēc Apliecinājuma par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 25 000 apmērā kā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas polise iesniegšanas.

Pielikumi: 1.pielikums – Pieteikums
2.pielikums – Šķeldas tehniskā specifikācija 
3. pielikums- Finanšu piedāvājums
4. pielikums – Līguma projekts.          

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs  J.Broņka