Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”

Paziņojums par iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”

29.03.2019.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, reģ. Nr. 40003007778, juridiska adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, izsludina iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” (identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF).

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011

Kontaktpersona: SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, tālr.: +371 65220713, fakss: +371 65220710, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.

Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms: Iepirkuma priekšmets ir siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā. Iepirkuma priekšmeta realizācija paredz veikt maģistrālo siltumtrašu pārbūvi Tvaika un Bebru ielās, Jēkabpilī atbilstoši izstrādātajam būvprojektam.

Iepirkuma procedūra sastāv no diviem posmiem:

1. posms – Kandidātu atlase, kurā piedalās visi Kandidāti, kuri ir iesnieguši Pieteikumu iepirkuma procedūrā, kurā tiks atlasīti Kandidāti tālākai dalībai iepirkuma procedūrā un Piedāvājumu iesniegšanai atbilstoši uzaicinājumā noteiktām prasībām;

2. posms – sarunas ar uzaicinātajiem Pretendentiem (ja tādas ir nepieciešamas) un saimnieciski visizdevīgākā Piedāvājuma izvēle.

Iepirkuma procedūras nolikums un citi Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja tīmekļvietnē SIA “JĒKABPILS SILTUMS” VEIC TIRGUS IZPĒTI KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDĒM UZŅĒMUMA KATLU MĀJĀM 2019./2020. GADA APKURES SEZONAI.

Kandidātiem un Pretendentiem ir iespēja iepazīties ar Iepirkuma procedūras dokumentiem (atbilstoši Iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajam apjomam) no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai iepriekš minētajā tīmekļvietnē vai “Jēkabpils siltums” telpās Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, iepriekš sazinoties ar norādīto kontaktpersonu.

Kandidāta Pieteikums Iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 2019.gada 29.aprīlim, plkst. 14:00 Nameja iela 4A, Jēkabpils, LV-5201, personīgi (darba dienās no plkst. 08:00 līdz 17:00), ar kurjeru vai atsūtot pa pastu.