Temperatūra Jēkabpilī -°;
Paziņojums par tirgus izpētes termiņu pagarināšanu un papildnosacījumiem

Paziņojums par tirgus izpētes termiņu pagarināšanu un papildnosacījumiem

SIA “Jēkabpils Siltums” paziņo par izmaiņām un papildinājumiem tirgus izpētes nosacījumos enerģētiskās šķeldas piegādei 2021./2022. apkures sezonai kapitālsabiedrības katlu mājai Tvaika ielā 4, Jēkabpilī. Izmaiņas ir paziņojuma trešajā rindkopā, kas jāuztver šādi:

            “Piedāvājumi elektroniski parakstīta dokumenta veidā ar laika zīmogu jāiesniedz līdz 2021. gada 20. augustam, plkst. 1400

e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Kopā ar piedāvājumu jāiesniedz apliecinājums par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 10 000 apmērā kā kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi. Pēc līguma noslēgšanas ar tirgus izpētes uzvarētājupārējiem pretendentiem piedāvājuma nodrošinājums tiks atgriezts. Līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju par šķeldas piegādi tiks slēgts pēc apliecinājuma iesniegšanas par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 40 000 apmērākā kredītiestādes garantiju vai apdrošināšanas polisi. Līguma saistību nodrošinājums tiek atgriezts pēc līguma nosacījumu izpildes.”

Pārējie tirgus izpētes nosacījumi paliek bez izmaiņām.