Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm 2019./2020. gada apkures sezonai uzņēmuma katlu mājai Tvaika ielā 4

SIA “Jēkabpils siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm 2019./2020. gada apkures sezonai uzņēmuma katlu mājai Tvaika ielā 4

Plānotais nepieciešamais šķeldas apjoms apkures sezonai – līdz 25 000 MWh. SIA “Jēkabpils siltums” plāno šķeldas ikmēnešapiegādeskatlumājai aptuvenivienādās daļās no tai nepieciešamā kopējā apjoma visas apkures sezonas garumā no 2019. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim.

Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu gan par visu SIA “Jēkabpils siltums” nepieciešamo šķeldas apjomu, gan par piegādātāja iespējām atbilstošu apjomu, norādot cenu par 1(vienu) MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. Minimālajam piedāvātajam apjomam jābūt ne mazākam par 1 000 MWhapkures sezonā. SIA “Jēkabpils siltums” patur tiesības slēgt līgumu ar Pretendentu par mazāku šķeldas apjomu kā tas norādījis savā piedāvājumā, bet ne mazāku kā 1 000 MWh.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 19.jūnijamelektroniski e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv vai personīgi vai pa pastu pēc adreses: Nameja 4a, Jēkabpils, LV-5201. SIA “Jēkabpils siltums” kontaktpersona: Aleksandrs Karpenko, t.+371 29425231.

Prasības šķeldas kvalitātei.

Šķeldas kvalitātes prasības

Parametri

Frakcijas izmēri (vidēji):

 

        biezums

5 – 15 mm

        platums

5 – 50 mm

        garums

10 – 70 mm

Pieļaujams ne vairāk kā 10% no apjoma palielināta (līdz 30%) izmēra frakcijas piejaukums

 

Mitrums

35%(min) – 55%(max)

Sastāvs:

Koksnes mizas sastāvs šķeldā ne lielāks par 5% no kopējā apjoma; trupe – ne lielāka par 1%;zāģu skaidu piejaukums – ne vairāk par 1%. Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi un mehāniski piemaisījumi (metāls, akmeņi, grunts, asfalts, stikls, ledus u.c.), kas var izraisīt padeves mehānismu un katliekārtu bojājumus. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku šķeldas piegāde.

Pelnu saturs

1 – 4%