Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm 2021./2022. gada apkures sezonai uzņēmuma katlu mājai Tvaika ielā 4

SIA “Jēkabpils Siltums” veic tirgus izpēti enerģētiskās šķeldas piegādēm 2021./2022. gada apkures sezonai uzņēmuma katlu mājai Tvaika ielā 4

Plānotais nepieciešamais šķeldas apjoms apkures sezonai – līdz 30 000 MWh. SIA “Jēkabpils Siltums” plāno šķeldas ikmēneša piegādes katlumājai aptuveni vienādās daļās no tai nepieciešamā kopējā apjoma visas apkures sezonas garumā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 30. aprīlim.

Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu SIA “Jēkabpils Siltums” katlumājai Tvaika ielā 4 nepieciešamo šķeldas apjomu, norādot cenu par 1(vienu) MWh bez pievienotās vērtības nodokļa. SIA “Jēkabpils Siltums” nepieciešama kokzāģētavu atlikumu (nomaļu) un tai līdzvērtīga šķelda. Pieļaujama arī atbilstošas kvalitātes apauguma šķelda. Piedāvājumā obligāti jānorāda, no kāda izejmateriāla gatavota šķelda.

Piedāvājumi elektroniski parakstīta dokumenta veidā ar laika zīmogu jāiesniedz līdz 2021. gada 13. augustam, plkst. 1400 e-pastā: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv. Līgums ar tirgus izpētes uzvarētāju par šķeldas piegādi tiks slēgts pēc apliecinājuma iesniegšanas par iemaksātu līguma saistību izpildes nodrošinājumu EUR 40 000 apmērā. Līguma saistību nodrošinājums tiek atgriezts pēc līguma nosacījumu izpildes.

SIA “Jēkabpils Siltums” kontaktpersona: Aleksandrs Karpenko, t.+371 29425231.

Šķeldas kvalitātes prasības Parametri

Frakcijas izmēri (vidēji):

biezums 5 – 15 mm

platums 5 – 50 mm

garums 10 – 70 mm

Pieļaujams ne vairāk kā 10% no apjoma

palielināta (līdz 30%) izmēra frakcijas

piejaukums

Mitrums 35%(min) – 55%(max)

Sastāvs: Koksnes mizas sastāvs šķeldā ne vairāk par 5% no kopējā apjoma; trupe – ne vairāk par 1%; zāģu skaidu piejaukums – ne vairāk par 1%. Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi un mehāniski piemaisījumi (metāls, akmeņi, grunts, asfalts, stikls, ledus u.c.), kas var izraisīt padeves mehānismu un katliekārtu bojājumus. Šķelda nedrīkst būt sākusi sadalīties, nav pieļaujama cirsmu atlieku šķeldas piegāde.

Pelnu saturs 1 – 4%