Temperatūra Jēkabpilī -°;
Tirgus izpēte “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai Dārzu ielas 7A un Celtnieku iela 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (identifikācijas numurs JS/2022/3).

Tirgus izpēte “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2022./2023. gada apkures sezonai Dārzu ielas 7A un Celtnieku iela 13A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai” (identifikācijas numurs JS/2022/3).

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303, e-pasts:
juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķelda)) iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2022./2023. gada apkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vietas

  1. Iepirkumu daļa: koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai Celtnieku ielas 13A Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai no 3000 ber.m3 līdz  5000 ber.m3
  1. Iepirkumu daļa: koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai Dārzu ielas 7A un Celtnieku ielas 13A Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai no 5000 ber.m3  līdz 7000 ber.m3

Līguma izpildes termiņš

1.Iepirkuma daļa no līguma noslēgšanas dienas līdz 2022.gada 30.septembrim.

2.Iepirkuma daļa no 2022.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 15.decembrim .

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 7 jūlijam, plkst.17.00 SIA “Jēkabpils siltums”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, aizzīmogotā aploksnē ar norādījumu šķeldas iepirkumam vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 1.jūlijs

Tirgus izpēte nosūtīta 3 (trim) pretendentiem uz e-pastu.

Apmaksas nosacījumi

Norēķins tiek veikts par faktiski piegādātajiem beram kubiem (ber.m3) 30 dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas

Papildu nosacījumi

Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu iepirkuma daļu vai visām iepirkuma daļām, par katru iepirkuma daļu tikai vienu piedāvājumu. Uzvarētājs tiks noteikts katrā atsevišķā iepirkuma daļā. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par mazāku Kurināmā (koksnes šķeldas) apjomu nekā katrā iepirkuma daļā norādīts, bet ne mazāk kā 1000 ber.m3 katrā iepirkuma daļā.