Temperatūra Jēkabpilī -°;
Tirgus izpēte  Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

Tirgus izpēte Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

Tirgus izpēte

Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai

2023. gada 30. augustā

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas ražošanai 2023./2024. gada apkures sezonā katlu mājai Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”

(Identifikācijas Nr. JS/2023/7)

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs 40003007778

Juridiskā adrese: Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona: SIA “Jēkabpils siltums” tehniskais direktors Juris Broņka, tālrunis: 29463303, e-pasts: juris.bronka@jekabpilssiltums.lv.

Iepirkuma priekšmets: Enerģētiskās šķeldas, kas ražota no malkas, kokzāģētavu atlikumu (nomaļu), tai līdzvērtīga šķelda vai atbilstošas kvalitātes apauguma šķeldas (turpmāk – Kurināmā (koksnes šķelda)) iegāde SIA “Jēkabpils siltums” 2023./2024. gada apkures sezonas vajadzībām saskaņā ar šķeldas tehnisko specifikāciju. Pretendentiem piedāvājumā jānorāda no kāda izejmateriāla šķelda gatavota.

Līguma izpildes (piegādes) vieta: Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai Dārzu ielas 7A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā katlu mājai.

Piegādes apjoms: 5300 ber.m3.

Līguma izpildes termiņš: No 2023.gada 20.septembra līdz 2023.gada 31.decembrim.

Iesniegšanas termiņš: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 11.septenbrim, plkst.15.00, iesniedzot elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Piedāvājums jāparaksta Pretendenta paraksttiesīgai personai vai tās pilnvarotai personai, pievienojot attiecīgu pilnvaru. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Tirgus izpēte publicēta: https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/, publicitātes datums: 2023.gada 30.augusts. Tirgus izpēte nosūtīta 5 (pieciem) pretendentiem uz e-pastu.

Apmaksas nosacījumi: Norēķins tiek veikts par faktiski piegādātajiem beram kubiem (ber.m3) 30 dienu laikā pēc pavadzīmes abpusējas parakstīšanas.

Papildu nosacījumi: Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par mazāku Kurināmā (koksnes šķeldas) apjomu, bet ne mazāk kā 1000 ber.m3 .

Iesniedzamie dokumenti: 1. Pieteikums (1.pielikums); 2. Šķeldas tehniskā specifikācija (2.pielikums); 3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums); 4. Līguma projekts (4.pielikums).

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: Tirgus izpētes prasībām, tai skaitā Šķeldas tehniskajai specifikācijai un līguma projektam, atbilstošs ekonomiski un saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Pielikumi:
1.pielikums – Pieteikums
2.pielikums – Šķeldas tehniskā specifikācija
3. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne
4.pielikums – Līguma projekts

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs    J.Broņka