Temperatūra Jēkabpilī -°;
Līdz 6.03. pagarināta TIRGUS IZPĒTES Būvuzraudzība projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” būvdarbiem INSTRUKCIJA (id.nr. JS/2023/1)

Līdz 6.03. pagarināta TIRGUS IZPĒTES Būvuzraudzība projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” būvdarbiem INSTRUKCIJA (id.nr. JS/2023/1)

SABIEDRĪBA AR  IEROBEŽOTU  ATBILDĪBU
‘’JĒKABPILS  SILTUMS’’
Reģistrācijas Nr. LV -40003007778
Nameja iela – 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201
Tālrunis  65233100, fakss- 65220710,  e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

APSTIPRINĀTS
Iepirkumu komisijas sēdē  2023.gada 21.februārī (protokols Nr.7) un 2023. gada 1. martā (protokols Nr.8)

TIRGUS IZPĒTES
Būvuzraudzība
projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013
“Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī  būvdarbiem

INSTRUKCIJA (id.nr. JS/2023/1)

 1. Informācija par pasūtītāju:

Nosaukums

SIA “Jēkabpils siltums”

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Raits Sirmovičs

Kontaktinformācija

raits.sirmovics@jekabpilssiltums.lv, tālrunis 29211420

 1. Informācija par tirgus izpēti:
  1. Tirgus izpētes metode:

Publicēt instrukciju SIA “Jēkabpils siltums” mājas lapā www.jekabpilssiltums.lv sadaļā “Iepirkumi”

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Veikt cenu izpēti internetā

-

Veikt pakalpojumu sniedzēju vai piegādātāju telefonisku vai klātienes aptauju

-

  1. Pakalpojums tiek iepirkts SAM 4.3.1. projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/013 “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” ietvaros.
  2. Visa ar Tirgus izpēti saistītā informācija ir brīvi pieejama Pasūtītāja mājas lapā https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/
 1. Tirgus izpētes priekšmets: Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).
 2. Līguma izpildes termiņš: No būvdarbu veikšanas laika sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā .
 3. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana:
  1. Pretendentam jāiesniedz:
   1. Tehniskais un finanšu piedāvājums ( 2.pielikums);
   2. Kvalifikācijas prasības veidlapa (3.pielikums);
   3. Pretendenta speciālista pieredzes apraksts (CV) un apliecinājums ( 4.pielikums).
  2. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023.gada 6. martam, sūtot to ieskenētā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, uz e-pastu iepirkumi@jekabpilssiltums.lv (var sūtīt arī pa pastu vai iesniegt personīgi SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja iela 4a, Jēkabpils, Jēkabpils novads LV – 5201 līdz iepriekšminētajam termiņam).
  3. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
  4. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
  5. Visām izmaksām, kas saistītas ar tirgus izpētes priekšmetu un kuras ir nepieciešamas līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jābūt iekļautām pretendenta piedāvātajā līgumcenā. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas pretendenta piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot līgumu.
 4. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai: Pretendents (t.sk. apakšuzņēmēji un katrs personu apvienības dalībnieks) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (ja konkrēto darbu veikšanai ir nepieciešama šāda reģistrācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām)  vai, ja pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja ar pretendentu tiek nolemts slēgt līgumu. Par pretendenta reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā (sistēmas adrese tīmeklī- www.bis.gov.lv.) Ārvalstu personām jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
 5. Apmaksas nosacījumi: pa daļām vairākos maksājumos, līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši darba izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc ikmēneša darba atskaites  un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pēc Izpildītāja izvēles rēķinu var iesniegt un apmaksu veikt arī vienu reizi 3 mēnešos. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 30 % no līguma summas.
 6. Piedāvājumu vērtēšana: No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar viszemāko cenu (gadījumā, ja tiks nolemts piešķirt līguma slēgšanas tiesības).