Temperatūra Jēkabpilī -°;
Tirgus izpētes instrukcija Jēkabpilī  par “Elektroenerģijas piegāde SIA “Jēkabpils siltums” objektiem, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un SIA “Jēkabpils siltums” saražotās elektroenerģijas iepirkšana”

Tirgus izpētes instrukcija Jēkabpilī par “Elektroenerģijas piegāde SIA “Jēkabpils siltums” objektiem, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un SIA “Jēkabpils siltums” saražotās elektroenerģijas iepirkšana”

TIRGUS IZPĒTES INSTRUKCIJA

Jēkabpilī

Par “Elektroenerģijas piegāde SIA “Jēkabpils siltums” objektiem, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā un SIA “Jēkabpils siltums” saražotās elektroenerģijas iepirkšana
                                                            (Identifikācijas Nr. JS/2022/11)

2022. gada 05.decembrī

 

  1. VISPĀRĪGĀ UN TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

Nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk –SIA “Jēkabpils siltums”)

Reģistrācijas numurs

40003007778

Adrese

Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201

Kontaktpersona

Tehniskais direktors Juris Broņka Tālrunis: 29463303

e-pasts:juris.bronka@jekabpilssiltums.lv

Iepirkuma priekšmets

Elektroenerģijas piegāde un saražotās elektroenerģijas iepirkšana SIA “Jēkabpils siltums” 2023.gada janvāris līdz 2023.gada decembris

Līguma izpildes (piegādes) vietas

SIA “Jēkabpils siltums” objektiem

 

Plānotais piegādes apjoms

Kopējais plānotais Pasūtītājam nepieciešamās elektroenerģijas apjoms gadā ir 700MWh, plānotais saražotās elektroenerģijas apjoms pārdošanai  1250 MWh gadā

Plānotais piegādes periods

2023.gada 01.janvāris – 2023. gada 31.decembris

Iesniegšanas termiņš

Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2022.gada 12.decembrim, plkst.15.00SIA “Jēkabpils siltums”, piedāvājumus iesniedzot papīra formātā Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, aizzīmogotā aploksnē ar norādījumu elektroenerģijas iepirkumam vai elektroniski parakstītu uz e-pastu: iepirkumi@jekabpilssiltums.lv līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums.

Iepirkuma procedūra publicitātē

Tirgus izpēte publicēta https://jekabpilssiltums.lv/lv/iepirkumi/

Publicitātes datums: 2022.gada 05.decembris

Papildu nosacījumi

  • Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties tādu elektroenerģijas apjomu, kāds nepieciešams Pasūtītāja struktūrvienību darbības nodrošināšanai un samazināt vai palielināt norādīto apjomu atkarībā no gada sezonas un laika apstākļiem.
  • Elektroenerģijas tirgotājam ir jābūt noslēgtam līgumam ar elektroenerģijas sistēmas operatoru, kura tīklam ir pieslēgtas pasūtītāja elektroietaises.
  • Elektroenerģijas tirgotājam jāsniedz balansēšanas pakalpojums un elektroenerģijas cenā jāiekļauj balansēšanas pakalpojuma cena.
  • Tirgotājs nodrošina elektroenerģijas tirdzniecību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Pieteikums;
  2. Finanšu piedāvājums.
  3. Līguma projekts.

Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji

Tehniskajai informācijai atbilstošs ekonomiski un saimnieciski   izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums

2. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidne

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums” valdes loceklis                                                                                                                                                  R. Sirmovičs