Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajai apkures sistēmai

Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajai apkures sistēmai

Paziņojumi / 12:19, 27.Marts, 2024 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 250 reizes

SIA “Jēkabpils siltums” (turpmāk – Sabiedrība) informē, ka līdz š.g. 30. aprīlim, Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumi Nr. 169 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” (turpmāk – pasākums) īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM MK noteikumi) ietvaros, iedzīvotājiem ir iespēja savas mājokļa apkures sistēmas efektivitāti un pieslēgties pilsētas centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

Sabiedrība aicina Jēkabpils iedzīvotājus izmantot šo iespēju un pieteikties projektam, tādējādi uzlabojot savu dzīves kvalitāti, kā arī veicināt vides ilgtspēju, izmantojot modernas un efektīvas apkures sistēmas.

Projekta iesniedzējs atbilstoši SAM MK noteikumu 16. punktam var būt:

īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir SAM MK noteikumu 18. punktā minētā dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona;
kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku (ieskaitot pašvaldības), kuru īpašumā ir SAM MK noteikumu 18. punktā minētā dzīvojamā māja, pilnvarota persona.
Pilnvarotā persona atbilstoši SAM MK noteikumu 17. punktam ir:

īpašnieka vai kopīpašnieku pilnvarota persona ar tiesībām īstenot projektu, ja projektu paredzēts īstenot SAM MK noteikumu 18.1. vai 18.2. apakšpunktā minētajā (viena dzīvokļa vai divu dzīvokļu) dzīvojamā mājā;
dzīvojamās mājas pārvaldnieks – fiziskā vai juridiskā persona, kas uz pārvaldīšanas līguma vai likuma pamata[1] veic pārvaldīšanas darbības SAM MK noteikumu 18. punktā minētajā dzīvojamā mājā, ja īpašnieks vai īpašnieki ir pilnvarojuši dzīvojamās mājas pārvaldnieku iesniegt projekta iesniegumu un īstenot projektu.
Finansējums: Projektiem kopumā ir pieejami vismaz 3,44 miljoni eiro no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), un finansējuma apmērs uz vienu dzīvojamo ēku var sasniegt līdz 4 400 eiro uz vienu dzīvojamā mājā vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā deklarēto iedzīvotāju, sedzot no 50% līdz 95% no projekta izmaksām.

Sīkāka informācija par programmu pieejama šeit:

https://www.cfla.gov.lv/lv/2236-gaisa-piesarnojumu-mazinosu-pasakumu-istenosana-uzlabojot-majsaimniecibu-siltumapgades-sistemas#ceturtais-uzsaukums-dazadi-siltumapgades-uzlabosanas-pasakumi

Papildus informāciju par konkrētām ielām un pieslēgšanās iespējām centrālajai siltumapgādes sistēmai ir iespējams saņemt sazinoties:
SIA “Jēkabpils siltums” tehniskais direktors Juris Broņka ( tel. 29 463 303; 6 5220715) , vai rakstot uz e-pastu jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Ieteikt citiem: