Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Klientus aicinām izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju!

Klientus aicinām izmantot visas piedāvātās iespējas savlaicīgiem norēķiniem par piegādāto siltumenerģiju!

Paziņojumi / 11:57, 4.Februāris, 2019 / Autors: Kaspars Siliņš / Skatīts: 200 reizes

Klientu parāds SIA “Jēkabpils siltums” par siltumenerģijas piegādi uz šī gada sākumu ir nedaudz vairāk nekā 1,8 miljoni eiro. Lai arī katru gadu parāds pakāpeniski samazinās, kopumā tas ir ļoti liels. Tādēļ arī šajā gadā uzņēmums aktīvi turpinās darbu ar parādniekiem.

Ikdienā uzklausot uzņēmuma klientus, kuriem, dažādu iemeslu dēļ, ir izveidojušies parādi par siltumenerģiju, secinām, ka ne vienmēr tiek izmantotas visas piedāvātās iespējas parāda mazināšanai. Ņemot vērā, ka apkures sezona nemainīgi ir katru gadu, tad klientam jau savlaicīgi ir iespēja plānot savus izdevumus un savlaicīgi noskaidrot visas iespējas, kā tos optimizēt. Viens no uzņēmuma piedāvātajiem variantiem paredzamu maksājumu plānošanai ir slēgt vienošanos par izlīdzināto maksājumu. Līgumus par izlīdzināto maksājumu par apkures pakalpojumu SIA "Jēkabpils Siltums" ar pakalpojuma saņēmējiem slēdz, sākot ar kārtējā gada 1. maiju. Pieredze rāda, ka ja klients interesējās, ir atbildīgs un meklē problēmas risinājumus, tad arī ir pozitīvs rezultāts.

Bieži no klientiem saņemam jautājumus, kas ir jādara, lai neveidotos līgumsodi. Atbilde ir vienkārša – regulāri un savlaicīgi jānorēķinās par piegādāto siltumenerģiju. Tāpat kā klientam, tā arī uzņēmumam ir saistības pret citiem un līgumsods ir kā likumīgs nodrošinājums pret aizkavētiem maksājumiem. Klientus, kuriem ir parāds par siltumenerģijas piegādi, aicinām būt atbildīgiem par saviem pienākumiem un negaidot brīdi līdz tiesvedībai, nomaksāt parādus vai arī vērsties SIA “Jēkabpils siltums”, lai izskatītu konkrēto situāciju un vienotos par parāda atmaksu. Uzņēmums saviem klientiem piedāvā noslēgt rakstisku vienošanos par parāda atmaksu klientam izdevīgā apjomā un termiņā. Vienošanās ir izdevīga arī ar to, ka tās izpildes laikā netiek aprēķināts līgumsods.

Pēc  rakstiska iesnieguma iesniegšanas un Jēkabpils sociālā dienesta izsniegtās izziņas uzrādīšanas, maznodrošinātām un trūcīgajām personām (ģimenēm) uz minētā statusa laiku netiek aprēķināts līgumsods par siltumenerģijas pakalpojuma maksājuma nokavējumu. Visiem tiem klientiem, kuriem ir piešķirts šāds statuss, noteikti iesakām savlaicīgi vērsties uzņēmumā, lai saņemtu pieejamo atbalstu. Atgādinām arī to, ka šobrīd Jēkabpils pilsētas pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem, ir tiesības saņemt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu, ko piešķir maksai par pakalpojumiem (arī par apkuri), kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu. Par tā saņemšanas nosacījumiem un kārtību var uzzināt vēršoties Jēkabpils sociālajā dienestā.

Latvijā pērnā gada 25.maijā stājas spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kā rezultātā rēķini jāsagatavo atbilstoši datu aizsardzības prasībām – klienti, kuri nav pieteikušies elektroniskā rēķina saņemšanai, rēķinus savās pastkastītēs saņem tikai un vienīgi aizlīmētās aploksnēs. Minēto prasību izpildīšana rada papildus izdevumus, tāpēc no 2018.gada 1.septembra šāda rēķinu saņemšana ir maksas pakalpojums, un klientam katrs papīra formātā sagatavots rēķins izmaksā 1,21 EUR (tajā skaitā PVN). Tiem, kas to vēl nav paguvuši izdarīt, aicinām izvērtēt iespēju mainīt rēķinu saņemšanas veidu, pārejot tikai uz elektroniskā rēķina saņemšanu e-pastā, kas tiek nodrošināta bez maksas.

Lai rēķinu saņemtu elektroniski, lūdzam pieteikumu e-rēķina saņemšanai sūtīt uz e-pastu: gramatvediba@jekabpilssiltums.lv. E-pastā jānorāda “Pieteikums elektroniskā rēķina saņemšanai”, kā arī šāda informācija: klients (vārds, uzvārds vai uzņēmums), adrese, klienta nr., e-pasts. Šādu pieteikumu var iesniegt arī klātienē.

Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības, klienti ir laipni aicināti vērsties gan klātienē SIA “Jēkabpils siltums”, Nameja ielā 4a, Jēkabpilī, gan zvanot pa tālruņiem 65234720, 65220714 vai 65233100. Darba laiks - pirmdien 8.00-18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien 8.00-17.00, piektdien 8.00-16.00 (darba dienās pusdienlaiks no 12.00-13.00).

 

SIA “Jēkabpils siltums”

Ieteikt citiem: