Temperatūra Jēkabpilī -°;
Jaunumi
Par 29.07.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem

Par 29.07.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtību un pieņemtajiem lēmumiem

Paziņojumi / 11:25, 30.Augusts, 2022 / Autors: Jēkabpils Siltums / Skatīts: 274 reizes

29.07.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces darba kārtība un pieņemtie lēmumi:

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” Atalgojuma politikas apstiprināšana.
2. Pilnvarojuma līguma par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils siltums”  grozīšana.
3. Transportlīdzekļa un mobilā tālruņa izmantošana valdes locekļa pienākumu pildīšanai.

1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”
Atalgojuma politikas apstiprināšana


Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta trešo daļu un 107.panta otrās daļas 12.punktu

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

Apstiprināt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, reģistrācijas Nr. 4000300778, Atalgojuma politiku. (pielikumā).

2. Pilnvarojuma līguma par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi
SIA “Jēkabpils siltums”  grozīšana

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu, 79.panta piekto daļu, Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma“Jēkabpils novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” 16.punktu (Jēkabpils novada domes 27.01.2021. lēmums Nr.64), SIA “Jēkabpils siltums” Ārkārtas dalībnieku sapulces  07.06.2022. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.1-11/9)

Dalībnieku sapulce NOLEMJ:

1. Izdarīt starp Jēkabpils novada pašvaldību, reģistrācijas Nr.90000024205,  un Raitu Sirmoviču, personas kods xxxxxx-xxxxx, 03.05.2022. noslēgtajā Pilnvarojuma līgumā par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils siltums” (turpmāk – Pilnvarojuma līgums)  šādus grozījumus:
1.1. Izteikt Pilnvarojuma līguma nosaukumu šādā redakcijā: “Pilnvarojuma līgums par valdes locekļa pienākumu izpildi Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”.”
1.2. Pilnvarojuma līguma 1.1. un 1.3.apakšpunktā vārdus “valdes priekšsēdētāja” aizstāt ar vārdiem “valdes locekļa”.
1.3. Papildināt Pilnvarojuma līgumu ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
 “3.8. Pilnvarniekam ir tiesības lietot Sabiedrības administratīvos resursus, kas nepieciešami valdes locekļa pienākumu izpildei un noteikti saskaņā ar dalībnieku sapulces lēmumiem.”

2. Jēkabpils novada pašvaldībai noslēgt ar SIA “Jēkabpils siltums” valdes locekli Raitu Sirmoviču vienošanos par grozījumiem Pilnvarojuma līgumā (1.pielikums 03.05.2022. Pilnvarojuma līgumam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi SIA “Jēkabpils siltums”).

3. Transportlīdzekļa un mobilā tālruņa izmantošana valdes locekļa pienākumu pildīšanai

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 14.panta pirmo daļu, 66.panta pirmās daļas 13.punktu

1. Piešķirt SIA “Jēkabpils siltums” valdes loceklim Raitam Sirmovičam SIA “Jēkabpils siltums” īpašumā esošo transportlīdzekli Mazda 6, valsts Nr. KK 9320, individuālā lietošanā 24 stundas diennaktī un noteikt nobraukuma limitu līdz 2000 km mēnesī.
2. Noteikt, ka transportlīdzeklis ārpus SIA “Jēkabpils siltums” valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas atrodas valdes locekļa dzīvesvietā.
3. Piešķirt SIA “Jēkabpils siltums” valdes loceklim Raitam Sirmovičam SIA “Jēkabpils siltums” īpašumā esošo mobilo tālruni  - Samsung Galaxy A33 A336 -, individuālā lietošanā 24 stundas diennaktī un noteikt 20 (divdesmit) euro mēneša limitu sarunām.

SIA "Jēkabpils siltums"
juriste E.Zalaka-Rižika
 

Ieteikt citiem: