Temperatūra Jēkabpilī -°;
Siltumenerģijas aprēķina metodika

Siltumenerģijas aprēķina metodika

Dzīvokļa īpašnieka maksājamās daļas par siltumenerģijas pakalpojuma metodikas noteikšanas kārtība un kritēriji

Likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta trešā daļas 2.punkts nosaka, ka līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas-pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības, dzīvokļu īpašnieki, likumā noteiktajā kārtībā savstarpēji vienojoties, nosaka kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību. Savukārt šī likuma 50.panta piektā daļa nosaka, ja dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par šā panta trešās daļas 2.punktā minēto, dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, asenizācijas, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un lifta pakalpojumu apmaksas kārtību gadījumos, kad pakalpojums tiek sniegts ar pārvaldnieka starpniecību, kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par attiecīgā līguma nosacījumiem, nosaka Ministru kabinets.

MK 09.12.2008. noteikumi Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1013) noteic kārtību, kādā tiek veikta samaksa par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (turpmāk – dzīvojamā māja) uzturēšanai nepieciešamajiem siltumenerģijas pakalpojumiem, ja pakalpojums tiek sniegts ar valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības (turpmāk – pārvaldnieks) starpniecību un kritērijus, pēc kuriem tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, kā arī kārtību, kādā dzīvokļu īpašnieki tiek informēti par attiecīgā pakalpojuma piegādes līguma nosacījumiem. Minētie noteikumi piemērojami līdz dienai, kamēr dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona ar nodošanas un pieņemšanas aktu pārņem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības un dzīvokļu īpašnieki nav savstarpēji vienojušies par to, kā tiek noteikta katra īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu un tā sniegšanas kārtība.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.1013 17.1 punktu dzīvokļa īpašnieka apmaksājamo daļu par siltumenerģiju nosaka atbilstoši pārvaldnieka izvēlētajai metodikai, ņemot vērā siltumenerģijas uzskaites (sadales) iespējas, kā arī dzīvojamās mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskās iespējas.

MK noteikumu Nr.1013 2.1 punkts noteic, ka saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" 50. panta trešās daļas 2. punktu dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot attiecīgu lēmumu, ir tiesīga mainīt gan šajos noteikumos, gan pārvaldnieka noteiktos kritērijus apmaksājamās daļas aprēķināšanai par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu.

Ja dzīvokļu īpašnieki vēlas mainīt patērētās siltumenerģijas sadalījuma metodiku, tad nosakot maksājamo daļu par siltumenerģiju, dzīvokļu īpašnieki var izvēlēties kādu no MK 15.09.2015. noteikumos Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.524) noteiktajām metodikām: 1) vienoties par dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas kopējo izmaksu sadalīšanu atbilstoši dzīvokļa īpašuma iekštelpu platībai saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu, ņemot vērā dzīvojamās mājas ievadā uzstādītā siltumenerģijas skaitītāja rādījumu; 2)  ņemt vērā dzīvojamās mājas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskās iespējas nodrošināt šo noteikumu 18. punktā minētos siltumenerģijas patēriņa veidus, kā arī šo noteikumu 19. punktā minētās siltumenerģijas patēriņa uzskaites (sadales) iespējas.

Ja, nosakot maksājamo daļu, tiek izmantota siltumenerģijas uzskaites (sadales) kārtība, kas nav minēta MK noteikumu Nr. 524 19. punktā, dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties arī par citas, šo noteikumu pielikumos neminētas siltumenerģijas patēriņa metodikas izmantošanu, ja tiek ievēroti šo noteikumu pielikumos minētajās metodikās noteiktie siltumenerģijas sadales aprēķinu principi.

Dzīvokļu īpašnieku izvēlētā metodika, atbilstoši MK noteikumiem Nr.524 jāiesniedz personai, kura aprēķina dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par siltumenerģijas pakalpojumu (pakalpojuma sniedzējam, pārvaldniekam vai citai pilnvarotai personai).

SIA “Jēkabpils siltums” informē, ka Jēkabpils pilsētā nepārņemto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu veic SIA JK Namu pārvalde. Saskaņā ar SIA JK Namu pārvalde sniegto informāciju minētajās mājās dzīvokļu īpašnieku sabiedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona nav pārņēmušas dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesības ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kā arī dzīvokļu īpašnieki  savstarpēji vienojoties, likumā noteiktajā kārtībā nav lēmuši, kā tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto siltumenerģijas pakalpojumu, kā arī par viņiem piederošās kopīpašumā esošās mājas daļas uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas kārtību.

Tā kā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamo siltumenerģijas apmaksas kārtību, nav noteikuši kritērijus pēc kādiem tiek noteikta katra dzīvokļa īpašnieka apmaksājamā daļa par saņemto pakalpojumu, tad SIA “Jēkabpils siltums” no 01.01.2023., aprēķinot dzīvokļa īpašnieka maksājamo daļu par siltumenerģijas pakalpojumu, piemēro SIA JK Namu pārvalde izvēlēto un SIA “Jēkabpils siltums” iesniegto  Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aprēķina metodiku. Metodika pieejama SIA JK Namu pārvalde tīmekļvietnes sadaļā  - Informācija/ Dokumenti/ Siltumenerģijas sadalījuma daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās aprēķina metodika.