Temperatūra Jēkabpilī -°;
Statūti

Statūti

 

3.pielikums

Apstiprināti ar

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

07.06.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu

(protokols Nr.1-11/9, 5.punkts)

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

Reģistrācijas Nr.40003007778, juridiskā adrese Nameja 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV - 5201

Tālrunis 65233100, fakss 65220710,e – pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Statūti

1. Vispārīgie jautājumi

1.1. Sabiedrības firma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk – Sabiedrība).

1.2.Paziņojumus par dalībnieku sapulces sasaukšanu un ar tiem saistītos dokumentus sabiedrības pārvaldes un kontroles institūcijām un sabiedrības locekļiem nosūta pa pastu vai elektroniski uz adresēm, kuras ir paziņotas sabiedrībai, vai nodod personīgi.

2. Sabiedrības komercdarbības veidi (NACE klasifikators)

2.1. Elektroenerģijas ražošana (kods 35.11);

2.2. Elektroenerģijas tirdzniecība (kods 35.14);

2.3. Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (kods 35.30);

2.4. Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (kods 43.22);

2.5. Citu inženiersistēmu montāža (kods 43.29);

2.6. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (kods 49.41);

2.7. Cauruļvadu transports (kods 49.50).

3. Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 3534253.00 (trīs miljoni pieci simtitrīsdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit trīseuro). Sabiedrības pamatkapitāls ir sadalīts 3534253 (trīs miljoni pieci simtitrīsdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit trīs) daļās. Vienas daļas nominālvērtība ir EUR 1.00 (viens euro).

4. Valde

4.1. Valde sastāvā ir viens valdes loceklis.

4.2. Valdes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

4.3. Papildus likumā noteiktajam valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:

4.3.1. kustamas un nekustamas mantas iegāde vai atsavināšana, kuras vērtība pārsniedz EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro);

4.3.2.pamatlīdzekļu norakstīšana, kustamas mantas norakstīšana, kuras vērtība no EUR 1500.00 (viens tūkstotis pieci simti euro);

4.3.3. kredītu ņemšana virs EUR 15 000.00 (piecpadsmit tūkstoši euro).

4.4. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai.

Jēkabpilī

Dalībnieks - Jēkabpils novada pašvaldība   

kapitāla daļu turētāja pārstāvis                                                                                    U.Skreivers