Temperatūra Jēkabpilī -°;
Normatīvie akti siltumapgādē

Normatīvie akti siltumapgādē

Energoefektivitātes likums

Enerģētikas likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Likums “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”

Aizsargjoslu likums

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” XI nodaļa

Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”

Ministru kabineta 19.04.2011. noteikumi Nr.312“Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā”

Ministru kabineta 30.11.2009. noteikumi Nr.1361“Elektronisko sakaru tīklu, elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecības saskaņošanas kārtība, ja šo objektu aizsargjosla aizņems zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums”

Ministru kabineta 09.12.2008. noteikumi Nr.1013“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”

Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumi Nr.876“Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”

Ministru kabineta 05.12.2006. noteikumi Nr.982 “Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika”

Ministru kabineta 25.07.2006. noteikumi Nr.603“Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 09.12.2010. lēmums Nr.602 “Par koplietošanas telpu un centralizētās siltumapgādes sistēmas stāvvadu maksu dzīvokļos ar lokālo siltumapgādi”

Jēkabpils pilsētas pašvaldības 19.08.2010. noteikumi Nr.1 “Par Jēkabpils pilsētas pašvaldībaspārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājāspatērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas kārtību” (apstiprināti ar Jēkabpils pilsētas domes 19.08.2010. lēmumu Nr.387)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 26.07.2018. lēmums Nr.87 “Par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” siltumapgādes pakalpojuma tarifiem”

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.04.2010. lēmums Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”