Temperatūra Jēkabpilī -°;
Atalgojuma politika

Atalgojuma politika

1. SIA „Jēkabpils siltums’’ atalgojuma politikas principi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils siltums”, turpmāk tekstā – Sabiedrība, atalgojuma politikas principi izstrādāti  un publiskoti atbilstoši  “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām.

2. Atalgojuma politika

Atalgojuma politikas, turpmāk tekstā – Politika,  mērķis ir noteikt Sabiedrības  darbinieku atalgojuma pamatprincipus, saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018.-2021.gadam noteiktos darbības mērķus un uzdevumus.   Sabiedrība nodrošina tādu atalgojuma līmeni, kas dod iespēju darbiniekam apmierināt sociāli-ekonomiskās vajadzības. Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labāko praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā. Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.

3. Atalgojuma politikas uzdevums un pamatprincipi

Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu Sabiedrībā, kas nodrošinātu Sabiedrības pamatdarbību un tās attīstību  šādos galvenajos virzienos:

 • tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde;
 • elektroenerģijas ražošana un sadale;
 • pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana,
 • darbinieku darba efektivitātes uzlabošana.

 

Atalgojuma politikas pamatprincipi

 • nodrošināt Sabiedrības darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas ir atbilstošs Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējam līmenim. Atalgojuma apmēru darbiniekiem noteikt, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzēs publicēto informāciju  par darba samaksu strādājošiem pa darbības veidiem un situāciju Latvijas darba tirgū. Sabiedrība pastāvīgi rūpējas, lai darbinieku atalgojuma līmenis būtu atbilstošs tirgus apstākļiem un salīdzināms ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā.
 • nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu, atalgojuma sistēma Sabiedrībā veidota tā, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu Sabiedrībā. Taisnīguma princips paredz vienlīdzīgu samaksu par vienādas vērtības darbu, sadalot amatus pa amatu grupām. Atalgojuma elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā, atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam;
 • nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības darbības rezultātiem un darbinieka individuāliem sasniegumiem. Sabiedrības darbinieku atalgojums noteikts tā, lai motivētu  darbiniekus īstenot viņu individuālos mērķus , atbilstoši veicamā darba saturam un atbildības pakāpei. Sabiedrība pastāvīgi meklē risinājumus, kā optimāli nodrošināt saikni starp individuālo darba sniegumu un atalgojumu.
 • nodrošināt izmaksu efektivitāti;
 • veicināt profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu (jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu un optimizāciju);
 • veicināt darbinieku motivāciju, izceļot labu darba sniegumu;
 • atsevišķos gadījumos “atslēgas” darbiniekiem, kuriem ir specifiskas kompetences, darba tirgū pieprasītas vai retas zināšanas un pieredze un kuri sniedz būtisku ieguldījumu.
 • Sabiedrības darbinieku atalgojumu sistēma ir caurskatāma, atalgojuma elementus, to piešķiršanas un administrēšanas kārtību nosaka Sabiedrības iekšējie normatīvie  akti, kas izstrādāti ievērojot Darba likuma normas.

 4. Atalgojuma struktūra

 Atalgojuma struktūru veido trīs komponentes:

1) darba alga, jeb atalgojuma nemainīgā daļa;

2) atalgojuma mainīgā daļa, ko veido piemaksas (atbilstoši LR Darba likumam) un  sociālās garantijas (atbilstoši SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ Darba koplīgumam).

Darba alga sabiedrībā tiek noteikta, atkarībā no konkrētam amatam noteikto

pienākumu apjoma, kā arī pildāmā darba specifikas – kā mēneša darba samaksa vai stundas tarifa likme. Summētais darba laiks tiek noteikts personālam, kurš nodrošina Sabiedrības nepārtraukta ražošanas procesa funkciju (katlu māju darbinieki).

Darba algas likme tiek noteikta ar valdes lēmumu apstiprinātajā amatu sarakstā

esošiem amatiem. Amatu sarakstā tiek iekļauti amati, kuri aptver sabiedrības saimnieciskās darbības un publisko funkciju veikšanai nepieciešamo prasmju un kompetenču apkopojumu.

Atkarībā no darbības prioritātēm un vajadzībām  amata sarakstā iekļautajiem amatiem tiek izveidots sabiedrības struktūrvienību nepieciešamo speciālistu skaits.

Konkrētam darbiniekam darba alga tiek noteikta, ņemot vērā  konkrētam amatam amatu sarakstā noteiktās algu likmes un robežas.

Informācija par piemaksām

Nr. p. k.

Piemaksas  veids

Piemaksas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1.

Piemaksa par nakts darbu

50% no darbiniekiem noteiktās stundas darba algas

Darba likuma 67.pants

2.

Piemaksa par virsstundu darbu

100% no darbiniekiem noteiktās stundas darba algas

Darba likuma 68.pants

3.

Piemaksa par darbu svētku dienās

100% no darbiniekiem noteiktās stundas darba algas

Darba likuma 68.pants

4.

Atpūtas dienas pēc asins vai asins komponentu nodošanas ārstniecības iestādē

Noteiktās darba samaksas apmērā

Darba likuma 74.pants

5.

Piemaksas, ja darbinieks papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošo darbinieku

30% no darbiniekiem noteiktās mēnešalgas

SIA „Jēkabpils siltums’’ Darba koplīgums

 

Pamats: Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” no 01.04.2017.

Amatu grupa

Amatu 
skaits

Mēnešalgas 
diapozons

(no-līdz) EUR

Vidējā 
mēnešalga
EUR

Amatu saime 

Amata nosaukums

 

Valdes priekšsēdētājs

1

 2697

 2697

 

Valdes loceklis

2

 674

674

Juridiskā analīze

Jurists

1

1445

1445

Grāmatvedība, finanšu analīze un vadība

Galvenā grāmatvede

3

1300-1625

1421

Grāmatvede

Ekonomiste

Inženiertehniskie darbi

Tehniskais direktors

1

 900-1490

 

 

Siltumenerģijas inženieris

1

 900-1490

 

 

Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs

4

1315-1450

1376

Darba aizsardzības inženieris (0,5)

Vides inženieris (0,5)

Elektroinženieris

Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību speciālists 

1

410

410

Fiziskais un kvalificētais darbs

Siltumiekārtu remontatslēdznieks

4

4.47 (STL)

4.47 (STL)

Siltumiekārtu apkalpošanas atslēdznieks

2

4.48 (STL)

4.48 (STL)

Siltumtīklu operators

14

3.84-4.89 (STL)

4.37 (STL)

Tvaika mašīnas operators

4

4.89 (STL)

4.89 (STL)

Turbīnu iekārtu operators

4

4.27 (STL)

4.27 (STL)

Laborante

4

3.32 (STL)

3.32 (STL)

KMI un A  elektroatslēdznieks

1

5.54 (STL)

5.54 (STL)

Elektriķis

2

4.36 (STL)

4.36 (STL)

Virpotājs

1

4.85 (STL)

4.85 (STL)

Traktora vadītājs

3

4.73 (STL)

4.73 (STL)

Metālmateriālu metinātājs

3

5.72-6.30 (STL)

5.91 (STL)

Kravas automobiļa vadītājs

1

6.38 (STL)

6.38 (STL)

Ēkas dežurante

3

2.47 (STL)

2.47 (STL)

   
   
   

Pamats: Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

Nr.p.k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Piemaksa, ja darbinieks līdztekus pamatdarbam papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu darbinieku, pilda vakanta darba pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus

30% apmērā no papildus veicamā darba noteiktās amatalgas vai stundas tarifa likmes

Darba likuma 65.pants

Darba koplīgums

2.

Piemaksa par nakts darbu

50% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas tarifa likmes

Darba likuma 67.pants

Darba laika uzskaites tabula

3.

Piemaksa par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā

100% apmērā no darbiniekam noteiktās stundas tarifa likmes

Darba likuma 68.pants

Darba laika uzskaites tabula

4.

Dāvana darbinieka dzīves jubilejā

50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

5.

Dāvana par sabiedrībā nostrādātiem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 un 40 gadiem

No 70 līdz 400 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Dāvanas apmērs atkarīgs no nostrādātajiem gadiem sabiedrībā


Informācija par sociālajām garantijām un kompensācijām

 Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

 

Nr.p.k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji

1

2

3

4

1

Darbnespējas A lapa apmaksa

100% apmērā no darbinieka mēneša vidējās izpeļņas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

2.

Dāvana izbeidzot darba tiesiskās attiecības sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu

Valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

3.

Dāvana sakarā ar bērna piedzimšanu

Darbinieka vienas vidējās izpeļņas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Darbinieka iesniegums

Iestādes dokuments, kas apliecina dzimšanas faktu

4.

Dāvana darbiniekam stājoties laulībā

Valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Darbinieka iesniegums

Iestādes dokuments, kas apliecina laulības reģistrācijas faktu

5.

Dāvana darbiniekam, kuram bērns uzsāk mācības 1.klasē

100 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Darbinieka iesniegums

Izglītības iestādes izziņa

Izmaksā 1 reizi gadā pirms mācību gada sākuma

6.

Dāvana darbiniekam, kuram bērns mācās vispārizglītojošā skolā no 2. līdz 12.klasei

50 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Darbinieka iesniegums

Izglītības iestādes izziņa

Izmaksā 1 reizi gadā pirms mācību gada sākuma

7.

Apbedīšanas pabalsts darbinieka tuvinieka nāves gadījumā

Valstī noteiktās minimālās algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Darbinieka iesniegums

Iestādes dokuments, kas apliecina miršanas faktu

8.

Apbedīšanas pabalsts darbinieka nāves gadījumā

Divu valstī noteikto minimālo algu apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Ģimenes locekļa iesniegums

Iestādes dokuments, kas apliecina miršanas faktu

9.

Dāvana Ziemassvētkos darbinieku bērniem līdz 9.klasei ieskaitot

15 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

 

10.

Veselības uzlabošanas pabalsts

No 30% līdz 50% apmērā no darbinieka vidējas izpeļņas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa

Darba koplīgums

Izmaksā darbiniekam 1 reizi gadā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no nostrādātajiem gadiem sabiedrībā