Temperatūra Jēkabpilī -°;
Atalgojuma politika

Atalgojuma politika

Apstiprināts

 ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

29.07.2022. Ārkārtas dalībnieku sapulces lēmumu

(protokols Nr.1-11/14, 1.punkts)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

“Jēkabpils siltums”

_________________________________________________________________________

Reģistrācijas Nr.40003007778, Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV - 5201

Tālrunis 65233100, fakss 65220710, e-pasts: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

Atalgojuma politika

Izdots saskaņā ar

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma

107.panta otrās daļas 12.punktu

I. Atalgojuma politika

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” (turpmāk – Sabiedrība) Atalgojuma politikas  mērķis ir noteikt Sabiedrības  amatpersonu, prokūristu un darbinieku (turpmāk – darbinieku) atalgojuma pamatprincipus, saglabāt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus darbiniekus, veicinot Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos darbības mērķus un uzdevumus.  
 2. Sabiedrība nodrošina tādu atalgojuma līmeni, kas dod iespēju darbiniekam apmierināt sociāli-ekonomiskās vajadzības. Sabiedrība ir sociāli atbildīgs darba devējs, uzturot labāko praksi darba tiesību un darba aizsardzības jomā.
 3. Atalgojuma politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Atalgojuma politiku nepiemēro Sabiedrības valdes locekļu atlīdzības noteikšanai.
 4. Valdes atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasībām.
 5. Valdes mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam.

II. Atalgojuma politikas uzdevums un pamatprincipi

 1. Atalgojuma politikas uzdevums ir noteikt atalgojuma veidošanas sistēmu Sabiedrībā, kas nodrošinātu Sabiedrības pamatdarbību un tās attīstību  šādos galvenajos virzienos:
  1. tvaika un karstā ūdens ražošana un piegāde;
  2. elektroenerģijas ražošana un sadale;
  3. siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktība;
  4. klientu apkalpošanas kvalitātes paaugstināšana;
  5. darbinieku darba efektivitātes uzlabošana, kvalifikācijas paaugstināšana;
  6. ražošanas efektivitātes – inovatīvu tehnoloģiju ieviešana, esošo  tehnoloģiju   modernizācija profesionāla pieeja, lai  sasniegtu Sabiedrības  izvirzītos mērķus;    
  7. atjaunojamo   energoresursu izmantošanas paplašināšana un efektīvas ražošanas vadības sistēmas  ieviešana.
 2.  Atalgojuma politikas pamatprincipi
  1. nodrošināt Sabiedrības darbiniekiem atalgojuma līmeni, kas nav mazāks par Latvijas darba tirgus atalgojuma vidējo līmeni. Atalgojuma apmērs darbiniekiem tiek noteikts, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto informāciju  par darba samaksu strādājošiem pa darbības veidiem un situāciju Latvijas darba tirgū. Sabiedrība pastāvīgi rūpējas, lai darbinieku atalgojuma līmenis būtu atbilstošs tirgus apstākļiem un salīdzināms ar konkurētspējīgiem uzņēmumiem valsts un privātajā sektorā, ievērojot Sabiedrības finansiālās iespējas.
  2. nodrošināt vienlīdzīgu tiesību principa ievērošanu - vienlīdzīgu samaksu par vienādu vai vienādas vērtības darbu, sadalot amatus pa amatu grupām. Atalgojuma elementi uz visiem darbiniekiem tiek attiecināti vienādā apmērā, atbilstoši vienlīdzīgu tiesību principam.  Atalgojuma sistēma Sabiedrībā veidota tā, lai darbiniekiem nodrošinātu vienlīdzīgu samaksu par darba ieguldījumu Sabiedrībā.
  3. nodrošināt taisnīguma principa ievērošanu;
  4. nodrošināt atalgojuma sasaisti ar Sabiedrības darbības rezultātiem, darbinieka profesionālo pieredzi un individuālo ieguldījumu;
  5. nodrošināt izmaksu efektivitāti;
  6. veicināt teorētiskās un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu, jaunu tehnoloģiju apguvi, jaunu darba organizācijas metožu ieviešanu un optimizāciju;
  7. veicināt darbinieku motivāciju un apbalvot laba darba sniegumu;
  8. nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus atalgojuma nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu.
  9. nodrošināt interešu konflikta novēršanu.

 

III. Atalgojuma kritēriji

 1. Sabiedrība, nosakot darbinieka mēnešalgas apmēru mēnešalgas grupas intervāla ietvaros, ņem vērā šādus kritērijus:
  1.  Profesiju klasifikatorā iekļautajai profesijai noteikto pamatgrupu;
  2. kvalifikāciju un kompetences;
  3.  darba snieguma līmeni;
  4. regulāro darba apjomu;
  5. darba sarežģītību;
  6. atbildības pakāpi.

IV. Atalgojuma struktūra

 1. Atalgojuma struktūru veido divas komponentes:
  1. atalgojuma nemainīgā daļa – fiksēta darba alga mēnesī vai stundas tarifa likme (darbiniekiem, kuriem noteikts maiņu darbs vai summētais darba laiks). Atalgojuma nemainīgā daļa galvenokārt atspoguļo darbinieka profesionālo pieredzi un atbildības līmeni, kurš noteikts attiecīgā darbinieka amata aprakstā, kas ir darba līguma neatņemama sastāvdaļa;
  2. atalgojuma mainīgā daļa – piemaksas, sociālās garantijas, pabalsti un atvaļinājumi, ko nosaka Darba likums un Sabiedrības Darba koplīgums saskaņā ar Atalgojuma politikas 1.pielikumu “Piemaksas, dāvanas, sociālās garantijas un  to noteikšanas kritēriji Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”.”
 2. Sabiedrībā amatu grupas nosaka valde. Katrai amatu grupai ir noteikts mēnešalgas (darba algas mēnesī vai stundas tarifa likmes) minimālais un maksimālais līmenis (diapazons jeb intervāls), ievērojot Sabiedrības finansiālās iespējas.
 3. Mēnešalga tiek noteikta darbinieku mēnešalgas apmēra sadalījumā pa amatu grupām sarakstā   (turpmāk -  Amatu saraksts) ar Sabiedrības valdes lēmumu. Amatu sarakstā tiek iekļauti amati, kuri aptver Sabiedrības saimnieciskās darbības veikšanai nepieciešamo prasmju un kompetenču apkopojumu.
 4. Atkarībā no darbības prioritātēm un vajadzībām, veicot saimnieciski pamatotu izvērtējumu un ievērojot Sabiedrības finansiālās iespējas, Amatu sarakstā iekļautajiem amatiem tiek izveidots Sabiedrības struktūrvienībās nepieciešamo speciālistu skaits.
 5. Mēnešalgas apmēru konkrētam darbiniekam nosaka attiecīgajai amata grupai paredzētā mēnešalgas intervāla ietvaros, ņemot vērā Atalgojuma politikas 8.punktā minētos kritērijus un darbiniekam noteikto slodzi.

V. Atalgojuma pārvaldība

 1. Sabiedrība nodrošina, ka tiek veikta īstenotās atalgojuma politikas un tās pamatprincipu, ko apstiprinājusi Sabiedrības valde, pārskatīšana, lai nodrošinātu to atbilstību Sabiedrības esošajai darbībai, ņemot vērā tās attīstības stratēģiju un ārējo faktoru ietekmi.
 2. Sabiedrība pārskata darbiniekam noteikto mēnešalgas apmēru, ja mainās kāds no Atalgojuma politikas 8 minētajiem kritērijiem un tas ietekmē mēnešalgas apmēru. Mēnešalgu arī pārskata, ja darbinieka darba snieguma līmenis daļēji atbilst vai neatbilst prasībām. 
 3. Atalgojuma politikas un ar to saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādē un īstenošanā iesaista darbiniekus, kas Sabiedrībā veic personāla vadības funkcijas, un, ja nepieciešams, iesaista arī citus darbiniekus, kuriem ir atbilstoša kompetence atalgojuma jomā un pietiekamas zināšanas, prasmes un pieredze tiem uzticēto pienākumu veikšanai.
 4. Individuālo darbības rezultātu novērtēšanai izmanto darbības apjomu raksturojošos (kvantitatīvos) finanšu rādītājus, piemēram, Sabiedrības ienākumus vai apgrozījumu, izmaksu efektivitāte, un nefinanšu (kvalitatīvos) rādītājus, piemēram, nepārtraukta siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšana, iekšējo normatīvo aktu un standartu ievērošanu, taisnīgu attieksmi pret klientiem, klientu apmierinātību, ievērojot Sabiedrības noteikto rādītāju īpatsvaru.
 5. Darbības rezultātu novērtēšanai izmantojot nefinanšu rādītājus, ņem vērā katra darbinieka darbības rezultātus individuāli. Nosakot nefinanšu rādītāju nozīmi, Sabiedrība ievēro, ka nefinanšu rādītāju izmantošana individuālās darbības rezultātu novērtēšanā ir būtiska, jo nefinanšu rādītāju neievērošana (vai nepilnīga ievērošana) var ietekmēt Sabiedrības finanšu rezultātus.
 6. Atalgojuma politika un Sabiedrības iekšējie normatīvie akti atalgojuma noteikšanai, t.sk. novērtēšanas process un tā rezultāti, ir skaidri, dokumentēti un pieejami, ciktāl nepieciešams funkciju vai darba pienākumu veikšanai vai ciktāl tie attiecas uz konkrēto darbinieku.

VI. Noslēguma jautājumi

 1. Atalgojuma politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanu Ārkārtas dalībnieku sapulcē.

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

1.pielikums

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

 Atalgojuma politikai

Piemaksas, dāvanas, sociālās garantijas un to noteikšanas kritēriji

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”

 

Nr.p.k.

Atlīdzības/sociālās garantijas veids

Atlīdzības/sociālās garantijas apmērs

Piešķiršanas pamatojums

1

Piemaksa par papildu darbu

30% no papildu veicamā darba noteiktās darba algas vai stundas tarifa likmes.

Darba likuma 65.pants;  Darba koplīgums.

 

Piemaksa par darbu, kas saistīts ar īpašu risku

15 euro mēnesī

Darba likuma 66.pants;

Rīkojums.

3

Piemaksa par nakts darbu

50% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes

Darba likuma 67.pants.

4

Piemaksa par virsstundu darbu

100% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes

Darba likuma 68.panta; pirmā daļa.

5

Piemaksa par darbu svētku dienā

100% no darbiniekam noteiktās stundas algas likmes

Darba likuma 68.panta pirmā daļa.

6

Darbnespējas A lapas apmaksa

100% apmērā no darbinieka mēneša vidējās izpeļņas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums.

7

Dāvana darbinieka dzīves jubilejā

50% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums.

8

Dāvana par sabiedrībā nostrādātiem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 un 40 gadiem

Atkarībā no nostrādātajiem gadiem Sabiedrībā no 70 euro līdz 400 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums.

9

Dāvana izbeidzot darba tiesiskās attiecības sakarā ar pensijas vecuma sasniegšanu

Valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums.

10

Dāvana sakarā ar bērna piedzimšanu

Darbinieka vienas vidējās izpeļņas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina dzimšanas faktu.

11

Dāvana darbiniekam stājoties laulībā

Valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina laulības reģistrācijas faktu.

 

12

Dāvana darbiniekam, kuram bērns uzsāk mācības 1.klasē

100 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Izglītības iestādes izziņa;

Izmaksā 1 reizi gadā pirms mācību gada sākuma.

13

Dāvana darbiniekam, kuram bērns mācās vispārizglītojošā skolā no 2. līdz 12.klasei

50 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Izglītības iestādes izziņa;

Izmaksā 1 reizi gadā pirms mācību gada sākuma.

14

Dāvana Ziemassvētkos darbinieku bērniem līdz 9.klasei ieskaitot

15 euro

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums.

15

Apbedīšanas pabalsts darbinieka tuvinieka nāves gadījumā

Vienreizējs pabalsts valstī noteiktās minimālās algas apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina miršanas faktu.

16

Apbedīšanas pabalsts darbinieka nāves gadījumā

Divu valstī noteikto minimālo algu apmērā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Ģimenes locekļa iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina miršanas faktu.

17

Veselības uzlabošanas pabalsts

Atkarībā no nostrādātajiem gadiem sabiedrībā - no 30% līdz 50% apmērā no darbinieka vidējas izpeļņas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Izmaksā darbiniekam 1 reizi gadā, aizejot ikgadējā atvaļinājumā.

18

Darba līgums uzteikums, pamatojoties uz Darba likuma 101. panta pirmās daļas 6., 7., 8., 9. vai 10. punktu

Darba devējs nolīgtā darba laika ietvaros piešķir 8 stundas nedēļā cita darba meklēšanai, saglabājot darbiniekam noteikto darba samaksu.

 

Darba likuma 111.pants;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums.

19

Darbiniekam, kuram bērns uzsāk mācības 1.klasē

Viena apmaksāta brīvdienu mācību gada pirmajā dienā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Mācību iestādes izziņa.

20

Darbiniekam absolvējot izglītības iestādi

Viena brīvdiena izlaiduma dienā

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Mācību iestādes izziņa.

21

Darbiniekam, darbinieka pirmās pakāpes radinieka (bērna, vecāka, brāļa vai māsas) laulības gadījumā

Divas brīvdienas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina laulības reģistrācijas faktu.

22

Darbinieka tuvinieka nāves gadījumā

Trīs apmaksātas brīvdienas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa;

Darba koplīgums;

Darbinieka iesniegums;

Iestādes dokuments, kas apliecina miršanas faktu.

23

Par Sabiedrībā nostrādātiem pieciem un vairāk gadiem

Papildatvaļinājums no vienas līdz trīs darba dienām atkarībā no nostrādātajiem gadiem

 

Darba likuma 17.panta pirmā daļa, 151.pants;

Darba koplīgums.

24

Darbiniekam, kura darbs saistīts ar īpašu risku

Papildatvaļinājums trīs darba dienas.

Darba likuma 17.panta pirmā daļa, 151.pants;

Darba koplīgums.

25

Darbiniekam, kuram ir 2 vai vairāki bērni vecumā līdz 16 gadiem vai bērns invalīds līdz 18 gadiem

Papildatvaļinājums trīs darba dienas

Darba likuma 17.panta pirmā daļa, 151.pants;

Darba koplīgums.

26

Darbiniekiem, kuri, nepārtraucot darbu sekmīgi mācās jebkura veida izglītības iestādē – eksāmenu sesiju, valsts eksāmenu kārtošanai, diplomdarba un maģistra darba izstrādāšanai un aizstāvēšanai

Mācību atvaļinājums, saglabājot vidējo izpeļņu.

 

Darba likuma 17.panta pirmā daļa, 157.pants;

Darba koplīgums;

Mācību iestādes izziņa.