Temperatūra Jēkabpilī -°;
Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī

Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī

                 

Projekta nosaukums

Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Tvaika ielā, Jēkabpilī

Identifikācijas Nr.

4.3.1.0/22/A/037

Finansējuma avots

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
SIA “Jēkabpils siltums”

Projekta finansējums

Kopējās izmaksas 8 144 000.00 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums  3 089 000.00 EUR
SIA “Jēkabpils siltums”  5 055 000.00EUR

Rezultāts

Projekta ietvaros paredzēts Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlu ar kopējo jaudu 8MW un dūmgāžu kondensatoru 2MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

•Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;
•Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 294,803 t CO2 gadā;
•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 8 MW nominālo jaudu un dūmgāzu kondensatoru 2MW.;
•Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;
•Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta mērķa grupa ir Jēkabpils pilsētas siltumenerģijas lietotāji Tvaika ielas siltumapgādes zonā.

Siltumenerģijas lietotāji iegūs rekonstruētu siltumapgādes sistēmu, kas sniegs stabilitāti saņemtā pakalpojuma (siltumapgāde) ziņā, un dos pamatu paredzamam tarifam ilgtermiņā.

Realizācijas laiks

2023. gads