Temperatūra Jēkabpilī -°;
Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī

Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī

Projekta nosaukums

Fosilā kurināmā aizstāšana Ķieģeļu ielā, Jēkabpilī

Identifikācijas Nr.

4.3.1.0/22/A/013

Finansējuma avots

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

SIA “Jēkabpils siltums”

Projekta finansējums

Kopējās izmaksas 1 238 040.00 EUR

Kohēzijas fonda līdzfinansējums  427 067.00 EUR

SIA “Jēkabpils siltums”  810 973.000 EUR

Rezultāts

Projekta ietvaros paredzēts Jēkabpils pilsētā, Ķieģeļu ielā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 1,5 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

•Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;

•Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 1021,875 t CO2 gadā;

•Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 1,5 MW nominālo jaudu;

•Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;

•Paaugstinās siltumapgādes drošība.

Projekta mērķa grupa ir Jēkabpils pilsētas siltumenerģijas lietotāji Ķieģeļu ielas siltumapgādes zonā.

Siltumenerģijas lietotāji iegūs rekonstruētu siltumapgādes sistēmu, kas sniegs stabilitāti saņemtā pakalpojuma (siltumapgāde) ziņā, un dos pamatu paredzamam tarifam ilgtermiņā.

Realizācijas laiks

2023. gads