Temperatūra Jēkabpilī -°;
Sadarbības partneru projekti

Sadarbības partneru projekti

 

Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstība, Nr.5.6.2.0/16/I/021

 

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2018.gada 10.augustā parakstīja Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” īstenošanu.

Projekta mērķis ir Jēkabpils pilsētas Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju revitalizācija, atjaunojot degradētās teritorijas atbilstoši Jēkabpils pilsētas pašvaldības Attīstības programmai, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Projekta īstenošana plānota līdz 2020.gada 9.maijam. Tās laikā notiks Ausekļa ielas pārbūves būvdarbi, Pasta ielas un tai pieguļošo šķērsielu pārbūves būvdarbi, kā arī dzīvojamās mājas Brīvības ielā 187 pārbūve par viesnīcu.

Projekta īstenošanā kā sadarbības partneri piedalās 2 komersanti - SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts”.  Atbilstoši šo uzņēmēju vajadzībām un ražošanas jaudām projekta ietvaros tiks izbūvēts jauns elektroapgādes pieslēgums Ausekļa ielā 1, Jēkabpilī.

 Projekta kopējie izdevumi ir EUR 3 869 492,75. Kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 3 573 591,61, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - EUR 2 917 066,55 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām - EUR 127 056,38. Pašvaldības finansējums attiecināmajiem izdevumiem - EUR 381 169,13. Privātais attiecināmais finansējums - EUR 148 299,55. Savukārt projekta kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 295 901,14 apmērā.

31.08.2018.

Pabeigti Ausekļa ielas pārbūves darbi

Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību Jēkabpilī, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu 2018.gada nogalē ir pabeigti Ausekļa ielas pārbūves būvdarbi un parakstīts akts par Ausekļa ielas pieņemšanu ekspluatācijā.

Visā Ausekļa ielas garumā ir pārbūvēta ielas konstrukcija un brauktuves segums, izbūvēta gājēju ietve, automašīnu stāvvietas, jauns ielas apgaismojums, kā arī izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada, sadzīves kanalizācijas un sakaru kabeļu tīkli.

Ausekļa iela atrodas rūpnieciskās apbūves teritorijā, kur šobrīd veiksmīgi darbojas vairāki uzņēmumi, kas arī turpmāk plāno ieguldījumus savas saimnieciskās darbības attīstībā un jaunu darbavietu radīšanā pilsētas iedzīvotājiem. Sakārtota publiskā infrastruktūra ir svarīgs priekšnoteikums jaunu uzņēmumu veidošanai un Ausekļa ielas apkārtnes attīstībai kā aktīvas uzņēmējdarbības veikšanas vietai.

Šajā projektā pašvaldība drīkstēja ieguldīt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu tikai teritorijās, kurās tur darbojošies uzņēmēji apņemas nodrošināt projekta iznākuma rādītājus, t.i., komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos un izveidot jaunas darbavietas. Ausekļa ielā projekta iznākuma rādītājus nodrošinās SIA “Selko” un SIA “Tehprojekts”.

Ausekļa ielas pārbūves darbus veica SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Isliena V”, bet autoruzraudzību – SIA “K-RDB”.

Kopējās būvdarbu izmaksas ir 184 640,65 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums 154 072,79 EUR un valsts budžeta dotācija 6 509,46 EUR.

 

Ausekļa ielas būvdarbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” (projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/021) ietvaros.

21.12.2018.

Dzīvojamās mājas pārbūve Brīvības iela 187, Jēkabpilī

Iesniedzot projekta pieteikumu Centrālo finanšu un līgumu aģentūrā interesi par objektu izrādīja 3 uzņēmēji. Neatkarīgs eksperts ir veicis nomas teritoriju novērtēšanu un tuvākajā laikā tiks izsludināta noma izsole Brīvības iela 187 un Brīvības iela 185 teritorijām. Nomas izsolei pieteikties var ikviens uzņēmējs, ne tikai tie, kas ir izrādījuši interesi.

Būvdarbi veikti Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” (projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/021) ietvaros.

20.03.2019.

Pasta ielas remontdarbi turpinās!

Jēkabpilī turpinās Pasta ielas un tai pieguļošo ielu rekonstrukcija. Šobrīd uz Pasta ielas jau uzklātas divas asfalta kārtas, un drīzumā plānots uzklāt otro kārtu atlikušajā posmā, bet nākamnedēļ – uzklāt trešo – virsējo kārtu visā ielas garumā.
         SIA “Ošukalns” atbildīgais būvdarbu vadītājs informē, ka līdz 17.maijam plānots atvērt Pasta ielu autobusu un citu transportlīdzekļu satiksmei, jo saistībā ar ūdenssaimniecības attīstības projekta būvdarbiem drīzumā paredzēts slēgt satiksmei Andreja Pormaļa ielas posmu, un tad visa satiksme tiks virzīta tieši pa Pasta ielu.
         Pasta ielā turpināsies teritorijas labiekārtošana.  Šķērsielās joprojām nav pabeigti zemes darbi. Piemēram, Viestura ielā šobrīd turpinās apakšzemes komunikāciju ierīkošana.      

08.05.2019.

Pasta ielas vēsturiskais bruģis tiek izmantots Krustpils pils pagalma rekonstrukcijā

Pagājušā gada pavasarī, remontējot Pasta ielu, zem vecā asfalta tika atrasts vēsturiskais bruģis, ko Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde datēja ar 19.gadsimta vidu vai otro pusi. Toreiz pārvalde ieteica Jēkabpils pilsētas pašvaldībai bruģi saglabāt un, cik vien iespējams, izmantot Pasta ielas rekonstrukcijas projektā. Šī gada pavasarī bruģis pēc noņemšanas vēl atradās SIA “Ošukalns” teritorijā. Bija paredzēts, ka tas tiks izmantots Pasta ielas rekonstrukcijas projektā, konkrēti – Akmeņu ielas pārbūvē.    
    Atrastais vēsturiskais bruģis tiek izmantots Krustpils pils pagalma rekonstrukcijā. Arī Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes rīcībā ir informācija, ka daļa Pasta ielas bruģa tiek izmantota pils pagalma rekonstrukcijā.
         Par pārējā bruģa izlietošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldība vēl lems, jo tagad šis bruģis ir pašvaldības īpašums, bet Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde apstiprina, ka turpinās sekot līdzi vēsturiskā bruģa tālākajam ceļam un vizītēs klātienē pārliecināsies, kā šis kultūrvēsturiskais mantojums izmantots.

13.08.2019.

Domes vadība apseko Pasta ielas objektus!

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps, vietniece Kristīne Ozola, SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītājs Valerijs Vargulis, SIA “ Jēkabpils PMK ” valdes priekšsēdētājs Māris Dimants, Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs, kā arī citi speciālisti un masu mediju pārstāvji apsekoja Pasta ielas būvdarbu gaitu.

Kopā ar atbildīgajiem speciālistiem domes priekšsēdētājs novērtēja projektos paveiktos darbus, pašreizējo darbu norisi un kvalitāti, kā arī atbildēja uz mediju interesējošiem jautājumiem.

Pēc objekta apskates domes priekšsēdētājs A. Kraps pauda gandarījumu un akcentēja: “Pasta un tai pieguļošo ielu apskates laikā pārliecinājos, ka objekts līdz novembrim tiks nodots, ievērojot projekta nodošanas termiņu. Vairāki ierosinājumi ir ņemt vērā un novērsti.

12.09.2019.

Atdzimst pilsētas skvēri!

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā īstenojot projektu Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” notika Jēkaba un Pasta ielas stūrī esošajā skvērā, ko dēvē par Jēkaba skvēru, labiekārtošanas un apzaļumošana darbi. Skvērā ir uzstādīts tēlnieka Genādija Cvetkova  darbs – kubs ar uzrakstiem, kas vēs­ta par pilsētas un Pasta ielas vēsturi. Pasta un Akmeņu ielas stūra skvērā kuru tur esošo valriekstu koku dēļ sauc par Riekstu skvēru, jau pabeigta plānotā apzaļumošana un uzstādīts centrālais vides objekts – strūklaka ar akmens lodi, kas griežas, un ap to tek ūdens.  Šajā skvērā pēc tā rekonstrukcijas uzstādītas tēlnieces Vijas Dzintares skulptūras – «Austras koks», kas tur bija jau iepriekš, un «Vārti», kas savulaik atradās pie tautas nama. Abi tēlnieces darbi Jēkabpilī uzstādīti deviņdesmito gadu sākumā, kad bija aizsākusies At­moda, un to arī simbolizē darbu ideja un nosaukumi: “Austras koks” un “Vārti” kā simboli tautas un Latvijas atdzimšanai un ceļam uz jaunu sākumu un mūžību. Islandes skvērā projekta ietvaros ir  uzlabots un izlīdzināts zāliens, kā arī pacelts vides objekts “Baltās krāces”.

12.11.2019.

Nekustamā īpašuma Brīvības iela 187 izsole

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000024205, adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, rīko pirmo nomas tiesību izsoli nomas objektam, kas sastāv no Jēkabpils pilsētas pašvaldībai piederoša:

  1. nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010024117 Brīvības iela 187, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024117, 382 m2 platībā un būves ar kadastra apzīmējumu 56010024117001, 324,6 m2 platībā. Būves galvenais lietošanas veids - Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, būves tips – Viesnīcu ēkas (tipa kods 12110101).
  2.  nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 56010024140 Brīvības ielā 185, Jēkabpilī, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56010024140, 320 m2 platībā uz kura atrodas bruģēts stāvlaukums.

Nomas objekts tiek iznomāts tajā skaitā ar mērķi īstenot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”, projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/16/I/021.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz līdz 2020.gada 2.janvārim (ieskaitot) Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī vai, ja pieteikumu iesniedz parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, iesūtot to uz elektronisko pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

Izsole notiks 2020.gada 22.janvārī plkst. 10.00 Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, 2.stāvā, sēžu zālē (209.kabinets).

Detalizēta informācija par nomas objektu, nomas īpašie nosacījumi, izsoles pretendentu pieteikumu iesniegšanas kārtība, nomas objekta sākotnējā nosacītā nomas maksa, nomas līguma projekta nosacījumi, u.c. informācija ir noteikta nomas tiesību izsoles noteikumos.

Ar nomas tiesību izsoles noteikumiem var iepazīties Jēkabpils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/nekustamais-ipasums/nomas-tiesibu-izsoles-es-projektiem vai klātienē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Vienas pieturas aģentūrā, Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, katru darba dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00.

Informācija pa tālr. 65234590, mob.Nr. 28349990 vai tālr. 65207410, mob.Nr. 26814985.

09.12.2019.

Pasta ielas asfalta seguma pārbaude

2020.gada 3.janvārī Pasta ielā, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, pašvaldības un ielu pārbūves projektu ģenerāluzņēmēja SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, kā arī medijiem,  tika veikti asfalta seguma urbumi, lai pirms ielu pārbūves darbu pieņemšanas ekspluatācijā, Jēkabpils pilsētas pašvaldība saņemtu minēto ielu seguma kvalitātes novērtējumu.

Kopumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Paņemto paraugu pārbaudes ietvaros paredzēta seguma poru satura noteikšana, kārtu biezumu noteikšana, tilpuma blīvuma noteikšana un maksimālā blīvuma noteikšana ar ūdeni. Urbšanas darbus un analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. Rezultātus plānots sagatavot aptuveni divu nedēļu laikā.

Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.

03.01.2020.

Ielu asfalta seguma pārbaudēs konstatē neatbilstības

Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros pārbaudot rekonstruēto ielu asfalta paraugus, konstatētas vairākas neatbilstības, kas var ietekmēt uzklātā asfalta seguma kvalitāti.
Jēkabpils ielu asfalta paraugu pārbaudes pēc pašvaldības pasūtījuma veica uzņēmums SIA “Ceļu eksperts”. Tika vērtēts gan asfalta kārtu biezums, gan paliekošā porainība. Pēc tam šie dati tika salīdzināti ar projektā iekļautajām prasībām un ceļu specifikāciju. Vienīgā vieta, kur konstatētas nepilnības, ir Zaļā iela. Pārbaudēs konstatēts gan nepietiekams asfalta biezums, gan pārāk liela porainība. Zaļā ielā paņemto paraugu kopējais biezums ir par vairāk nekā diviem centimetriem mazāks nekā nepieciešams, savukārt porainība – par vairāk nekā diviem procentiem lielāka nekā pieļaujams.

SIA “Ošukalns”, kas veica būvdarbus šajā objektā, akceptē rezultātus un kā ticamāko iemeslu šādai situācijai min asfalta klājēja defektu. Šajā situācija ir jāsaprot cik garā posmā ir šī neatbilstība. Savukārt citās ielās ņemto paraugu vidū ir rādītāji, kas pārsniedz prasības, piemēram, asfalta kārtu kopējais biezums ir lielāks par nepieciešamo.

Lai lemtu par tupamāku rīcību tiks piesaistīts neatkarīgs būvinženieris, ko viņš kā speciālists, redzot šos rezultātus, iesaka darīt un kādu risinājumu ieteiks.  Lēmumu plānots pieņemt līdz februāra beigām.

19.02.2020.

Zaļās ielas posmā uzņēmējam būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana

31.martā, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, Pilsētvides departamenta direktoram Raitam Sirmovičam, projekta būvuzraugam Juris Birkavam, SIA “Ošukalns” atbildīgajiem speciālistiem, kā arī medijiem Zaļās ielas asfalta segumā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu tika veikti divi urbumi. Pēc veiktajiem kontrolurbumiem Zaļās ielas posmā, secināts, ka uzņēmējam SIA “Ošukalns” būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana. Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps: “Pēc manas sarunas ar SIA “Ošukalns” pārstāvjiem, uzņēmums šodien ir iniciējis veikt atkārtotus kontrolurbumus Zaļajā ielā, lai noteiktu zonu, kuras robežās būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana. Kā zināms pēc Pasta ielas urbto paraugu testēšanas rezultātiem Zaļajā ielā šī bija vieta, kurā tika konstatēts lielākās atkāpes no pieļaujamām normām- nepieciešamo 16cm vietā urbtajos paraugos tika fiksēti 13,5cm. 31. martā ņemto paraugu kārtu biezumu fiksējām korektu-16cm, tāpēc attiecīgi pieņēma lēmumu veikt Zaļās ielas asfalta seguma maiņu vienā joslā, virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu, kur attiecīgi tika veikti kontrolurbumi. Noņemot šo asfalta seguma joslu, tiks veikti mērījumi arī otrajai brauktuves joslai, un, ja tiks konstatētas neatbilstības, būs jāveic otras joslas asfalta seguma maiņa. Tiklīdz atļaus laikapstākļi, tiks sākta šī posma seguma maiņa.
Tāpat sarunā ar uzņēmuma SIA “Ošukalns” pārstāvjiem vienojās katram objektam, kuram konstatētas neatbilstības poru saturā, no vienošanās parakstīšanas brīža, noteikt objekta papildus garantiju vienu gadu. Attiecīgi šim objektam no likumā noteiktajiem pieciem gadiem tiks pagarināta garantija  par vienu gadu - šajā gadījumā tie būs seši gadi t.i. apmēram līdz 2026.gada vasarai.”

Kā jau iepriekš informēts, janvāra sākumā Pasta un tai piegulošajās ielās (Zaļajā ielā un Katoļu ielā) tika veikti četri urbumi. Urbšanas darbus un laboratorijas datu analīzi saskaņā ar iepirkuma rezultātiem veic SIA “Ceļu eksperts”. 

03.04.2020.

Atsākusi darboties Pasta un Akmeņu ielas skvērā esošā strūklaka

Šonedēļ atsākusi darboties  projekta ietvaros izbūvētā Pasta un Akmeņu ielas stūra skvērā esošā strūklaka ar akmens lodi. Šajā skvērā pagājušajā gadā tika pabeigta apzaļumošana un uzstādīts centrālais vides objekts – strūklaka ar akmens lodi, kas griežas, un ap to tek ūdens. Pasta un Akmeņu ielas stūra skvēru, tur esošo valriekstu koku dēļ sauc par Riekstu skvēru.  Šajā skvērā pēc tā rekonstrukcijas uzstādītas tēlnieces Vijas Dzintares skulptūras – «Austras koks», kas tur bija jau iepriekš, un «Vārti», kas savulaik atradās pie Jēkabpils tautas nama. Abi tēlnieces darbi Jēkabpilī uzstādīti deviņdesmito gadu sākumā, kad bija aizsākusies At­moda, un to arī simbolizē darbu ideja un nosaukumi.

30.04.2020.

Pagarināts projekta īstenošanas līgums ar CFLA

Jēkabpils pilsētas pašvaldība  projekta Nr.5.6.2.0/16/I/021 “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros veica Pasta ielas un tai pieguļošo ielu pārbūvi. Pārbūvētajām ielām pēc to darbu pabeigšanas pašvaldība veica papildus asfalta seguma pārbaudes (urbumus). Pārbaudes laikā tika konstatētas atkāpes no iepirkuma līgumā minētajiem kvalitātes rādītājiem, kuru novēršanai ar būvnieku tika panākta vienošanās Zaļās ielas posmā, kur tās ir neatbilstošas veikt asfalta seguma pārlikšanu.

Ņemot vērā ka projekta beigu datums ir 09.05.2020., kad vēl asfalta rūpnīcas nestrādā, parasti tās atsāk darbu pēc 15.05.2020. un  asfaltēšanas sezona nav atsākusies, lūdzām CFLA izskatīt iespēju projekta beigu datuma termiņa pagarināšanu par 6 mēnešiem.

28.05.2020. saņēmām vienošanos ar CFLA par projekta termiņa pagarināšanu līdz š.g. oktobrim.

16.05.2020.

Zaļās ielas posmā SIA “Ošukalns” veic atkārtotu asfaltseguma ieklāšanu

25.maijā, piedaloties Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājam Aivaram Krapam, Pilsētvides departamenta direktoram Raitam Sirmovičam, SIA “Ošukalns” atbildīgajiem speciālistiem, kā arī vietējo mediju pārstāvjiem, Zaļās ielas posmā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu tika veikta asfalta seguma maiņa. Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps komentēja notiekošo: “Jau marta beigās informēju, ka uzņēmumam SIA “Ošukalns” būs jāveic atkārtota asfaltseguma ieklāšana Zaļās ielas posmā virzienā no Pasta ielas uz Pormaļa ielu. Lai pārliecinātos par kvalitatīvu Pasta ielas projekta izpildi, uzņēmējs par saviem līdzekļiem šodien ir noņēmis vienu asfalta seguma joslu konkrētajā posmā līdz šķembu slānim. Klātesot atbildīgajiem speciālistiem veicām mērījumus arī otrajai brauktuves joslai  un tajā neatbilstības netika konstatētas. Attiecīgi uzņēmējam būs jāveic tika vienas joslas asfalta seguma maiņu. Kopumā ceru, ka līdz jūnija beigām tiks sakārtota visa dokumentāciju un šo projektu varēs nodot.”Minēto ielu pārbūve veikta ERAF finansētā projekta “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros

25.05.2020.

Pabeigta Zaļās ielas posmā atkārtota asfaltseguma ieklāšana

Saskaņā ar 13.03.2018. Iepirkuma līguma Nr.2.6.9/76 “Pasta ielas pārbūve, Jēkabpilī” 11.3. punkta nosacījumiem 01.06.2020. pēc defektu novēršanas tika pieņemta  būves vieta Zaļās ielas posmā no A.Pormaļa ielas līdz Pasta ielai un uzsākti darbi objekta nodošanai ekspluatācijā.

02.06.2020.

Pasta iela un tai pieguļošās ielas ir pieņemtas ekspluatācijā

Jēkabpils pilsētas pašvaldībā 31.jūlijā saņemts  Būvniecības valsts kontroles biroja akts par objekta – Pasta ielas pārbūves pieņemšanu ekspluatācijā.

Būvdarbi objektā ilga pusotru gadu, un iela ir piedzīvojusi redzamas pārmaiņas – pārbūvētas  visas ietves, ielas braucamā daļa, izbūvēta lietus ūdens kanalizācija, ierīkots LED apgaismojums, labiekārtota ielu teritorija, skvēri un stāvlaukumi pie ielas. Būtiski ir tas, ka ielai ir izbūvēti jauni inženiertīkli.

Lai nodrošinātu vides pieejamību izbūvētas ērtas ietvju uzbrauktuves.

Šajā objektā būvdarbu veica ģenerāluzņēmējs SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “K-RDB” un autoruzraudzību SIA “Ceļu inženieri”.

Informācijai.
Ielas pārbūves darbi notika, pašvaldībai īstenojot projektu “Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai”. Projekta kopējie izdevumi ir EUR 3 873 364,04. Kopējie attiecināmie izdevumi ir EUR 3 545 345,52, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - EUR 2 898 333,45 un valsts budžeta dotācija pašvaldībām - EUR 126 299,19. Pašvaldības finansējums attiecināmajiem izdevumiem - EUR 378 897,53. Privātais attiecināmais finansējums - EUR 141 815,35. Savukārt projekta kopējie neattiecināmie izdevumi EUR 328 018,52 apmērā.

Pasta ielas pārbūves kopējās izmaksas, kas ietver būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības, būvuzraudzības un būvdarbu izmaksas, ir 3340941.67 EUR.

04.08.2020.